Dënohet ish-shefi i shërbimeve publike në Malishevë për kabllon e rrymës

Trupi gjykues i kryesuar nga Nikollë Komani i dha sot një epilog rastit ndaj ndaj ish-shefit të shërbimeve publike në komunën e Malishevës.

Ai u dënua me 6 muaj burgim, i cili dënim me propozimin e të akuzuarit iu zëvendësua me gjobë në shumë prej 3 mijë e 400 euro, për veprën penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar.

Mazreku akuzohej nga Prokuroria e Gjakovës se kishte bërë manipulime me furnizim të kabllos elektrike në fshatin Gajrak të Malishevës, në vlerë mbi 8 mijë euro.

Përveç kësaj, i akuzuari u obligua që komunës t’ia kompensojë dëmin në vlerë prej 8.727.90 euro.

Seancën e kaluar ishte rikualifikuar vepra penale, nga keqpërdorimi i pozitës zyrtare në falsifikim të dokumentit zyrtar.

Në këtë rast kishte dëshmuar fituesi i tenderit.

Në këtë rast ka dëshmuar edhe përfaqësuesi i komunës, Mujë Sahitaj.

Seanca e kaluar ishte shtyrë për shkak se i akuzuari ka kërkuar të flasë me prokurorin.

Mazreku akuzohet se ka pranuar kabllon me tension të ulët ndërsa kablloja është dashur të vendoset me tension të lartë, sipas shkresës së raportit.

Ky rast, pasi që kishte marrë verdiktin përfundimtar nga Gjykata Themelore e Gjakovës, ku ishte dënuar me 6 muaj burg, por ky dënim me kërkesën e të akuzuarit iu zëvendësua me gjobë prej 3.400 euro dhe më pas të njëjtin vendim e kishte aprovuar edhe Gjykata e Apelit.

Poashtu, si obligim tjetër Ismet Mazrekut i’u kishte dhënë edhe kompenzimi i dëmit ndaj komunës së Malishevës, në shumë prej 8.727.90 euro.

Kundër këtij vendimi, avokati i të akuzuarit kishte bërë ankesë në Gjykatën e Apelit.

Sipas vendimit të Apelit, aktgjykimi i gjykatës së Gjakovës nuk përmbante shkelje të dispozitave të procedurës penale, të cilat do ta kishin kushtëzuar anulimin e aktgjykimit dhe se në të njëjtin aktgjykim ishin dhënë arsyet e duhura mbi faktet vendimtare.

Poashtu, sipas Apelit, gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë e kishte vërtetuar se i akuzuari Ismet Mazreku kishte kryer veprën penale, sepse i njëjti kishte lëshuar fatura se gjoja e kishte blerë kabllin elektrik të  fshatit Gajrak sipas kontratës me numër 74, të nënshkruar nga zyra e prokurorimit public në mes të komunës së Malishevës dhe autoritetit kontraktues, e cila kontratë nuk ishte realizuar nga komuna, por punët për montimin e kabllos elektrike ishin kryer nga KEDS-i.

Mirëpo, pas kërkesës për mbrotje të ligjshmërisë të parashtruar nga avokati i të akuzuarit Emrush Kastrati, Gjykata Supreme kishte anuluar të dyja vendimet dhe rastin e kishte kthyer në rigjykim në Gjykatën e Gjakovës.

Sipas vendimit të Supremes, arsyetimi i aktgjykimit të shkallës së parë  kishte qenë në kundërshtim me dispozitivin, në kundërshtim me përmbajtjen e kontratës së prokurorimit dhe se i njëjti dispozitim ishte i pakuptueshëm.

Në vendimin e Supreme thuhet se pretendimi në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë për atë se nuk ishte vërtetuar dashja e të dënuarit në kryerjen e veprës penale dhe se në dëm të tij është bërë shkelje e ligjit penal, është i bazuar.

Gjatë gjykimit, i akuzuari ishte deklaruar i pafajshëm për veprat për të cilat e akuzon Prokuroria.

Në këtë rast, KEDS-i pretendon se ata e kanë vendosur kabllon në fshatin Gajrak të Malishevës, mirëpo në anën tjetër komuna thotë se ka blerë kabllo përmes procedurës së prokurorimit dhe kanë vendosur kabllon në të njëjtin fshat.

Sipas aktakuzës, Ismet Mazreku në cilësinë e shefit të shërbimeve publike në komunën e Malishevës, kishte vepruar në kundërshtim me Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Në aktakuzë thuhet se me rastin e inicimit të kërkesës për furnizim me kabllo elektrike të fshatit Gajrak të komunës së Malishevës, dhe menaxhimit të kontratës së prokurimit nga N.T.Sh “Leoni” në vlerë prej 8.727.90 euro, me kabllo me gjatësi prej 410 metra, të cilën kabllo e kishte pranuar dhe e kishte përgatitur raportin e pranimit për furnizim me kabllo elektrike, por nuk vërtetohet që e njëjta është investuar në fshatin Gajrak të komunës së Malishevës.