Të Drejtat Autoriale

Të gjitha prodhimet e publikuara në KALLXO.com kontrollohen, menaxhohen dhe janë pronë e mbrojtur me të drejtën autoriale.

Prodhimet me të drejtë autoriale të publikuara në KALLXO.com llogariten por nuk kufizohen në:  të gjitha publikimet e KALLXO.com, Jeta në Kosovë, Drejtësia në Kosovë, Prishtina Insight, Gazeta Jeta në Kosovë, Jeta në Komunë dhe publikimet e tjera të BIRN dhe Internews Kosova.

Ndalohet çfarëdo publikimi, ri-publikimi, referimi, kopjimi, modifikimi apo shfrytëzimi i materialeve të publikuara pa lejen paraprake të zyrtarëve të autorizuar të KALLXO.com dhe redaksive përkatëse.

Kushdo që dëshiron që t’u referohet, publikojë, ri-publikojë apo t’i përdorë në çfarëdo mënyre materialet e sipërpërmendura, obligohet t’u përmbahet rregullave në vijim:

– Prodhimet e publikuara në KALLXO.com mund të ri-publikohen vetëm në marrëveshje me shkrim me  redaksinë përkatëse.

– Materiali i ri-publikuar në marrëveshje me redaksinë e KALLXO.com në nisje të tyre duhet të përmbajë informacionin se është ri-publikim dhe duhet të përmbajë linkun e burimit të materialit.

-Çdokush që nuk u përmbahet të drejtave të autorit do përballet me procedurat ligjore të parapara në legjislacionin momental në Kosovë dhe legjislacionin e vendit ku është kryer ri-publikimi.

Diskutimi online

  1. Lexuesi inkurajohet të fokusohet në diskutime konstruktive dhe përmbajtjesore të ndërlidhur me temën e publikuar;
  2. Nuk lejohet përdorimi i gjuhës raciste, diskriminuese, denigruese, të urrejtjes ose të nxitjes së veprimeve kriminale;
  3. Nuk lejohet përdorimi i fjalëve ofenduese dhe sharjeve;
  4. Nuk lejohet publikimi i komenteve që përmbajnë fakte të pa verifikuara.
  5. Ndalohet përdorimi i informacioneve të pasakta, shpifjeve dhe fyerjeve
  6. KALLXO.com rezervon të drejtën që komentet me përmbajtje të tillë të fshihen ose redaktohen pa asnjë paralajmërim.
Prishtina Insight

Të Drejtat Autoriale

by Kallxo
NA NDIQNI

Send this to a friend