Arjeta Gashi - Foto: KALLXO.com

Shkaku i grevës shtyhet përsëri gjykimi për ndarje të pasurisë

Sërish nuk është mbajtur seanca në gjykimin ku paditësja Arjeta Gashi ka paditur ish-bashkëshortin e saj për njohjen e kontributit në krijimin e pasurisë së përbashkët gjatë jetës martesore.

Kësaj radhe arsyeja për mosmbajtje të seancës gjyqësore ishte greva e punëtoreve të administratës së prokurorive dhe gjykatave, të cilët po kërkojnë rritjen e pagave.

Punëtorët e gjykatave dhe prokurorive të Kosovës dje kanë nisur një grevë të përgjithshme me kërkesën për rritjen e pagave.

Vendimi vjen pak javë pasi Qeveria ka marrë një vendim për rritjen e pagave deri në 100 % për anëtarët e kabinetit qeveritar dhe zyrtarë tjerë të lartë qeveritarë.

Kujtojmë se edhe seanca e kaluar ishte shtyrë pasi që gjyqtarja e rastit Hunaida Pasuli kishte thënë se “nuk ka kompjuterë dhe se datën e mbajtjes së seancës së radhës do ta caktoj vetëm pasi që ta shqyrtoj lëndën”, për shkak se kjo lëndë më herët ishte te një gjyqtar tjetër.

Lënda ka qenë në gjykim te gjyqtari Faton Bajrami por pasi që i njëjti ka kaluar në departamentin për çështje ekonomike kjo lëndë tashmë i është ndarë gjyqtares Hunaida Pasuli e cila do ta gjykojë tash e tutje këtë rast.

Ky rast është rast në rigjykim pasi që Gjykata e Apelit duke e aprovuar ankesën e paditëses Arjeta Gashi e ka kthyer në rigjykim vendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës.

https://kallxo.com/gjyqtarja-thote-se-nuk-ka-kompjuter-deshton-seanca-per-ndarje-te-prones/

Paditësja Arjeta Gashi me anë të një kërkesëpadie kishte kërkuar që të detyrohej i padituri, ish-bashkëshorti, që në emër të kontributit në krijimin e pasurisë së përbashkët martesore t’ia kompensojë gjysmën e shumës, në lartësi prej 37,900 mijë euro.

https://kallxo.com/kerkon-38-mije-euro-nga-nje-dekade-jete-te-perbashket/

Ajo kishte kërkuar që të vërtetohej se kishte kontribuar në gjysmën e pasurisë së përbashkët martesore në vlerë prej 75.800 euro sa kishte qenë e martuar me të paditurin L.Rr.

Por pas disa seancave të mbajtura dhe pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, Gjykata Themelore në Prishtinë kishte vendosur që ta refuzonte kërkesëpadinë e paditëses Arjeta Gashi.

Kundër këtij aktgjykimi të gjykatës së shkallës së parë ankesë kishte ushtruar paditësja Arjeta Gashi dhe avokati i saj Musli Abazi për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe zbatimit të gabuar të gjendjes materiale andaj ata kishin kërkuar nga Gjykata e Apelit që ta prishte aktgjykimin e Gjykatës Themelore dhe çështjen ta kthente në rigjykim.

Në arsyetimin e aktvendimit të siguruar nga KALLXO.com thuhej se Gjykata e Apelit nuk mund ta pranojë si të ligjshëm dhe të rregullt vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë për arsye se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është përfshirë nga shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vendim jo të plotë të gjendjes faktike si dhe aplikim të gabuar të së drejtës materiale.

Gjykata e Apelit e rekomandoi Gjykatën Themelore që në riprocedurë t’i eliminojë të metat e lartcekura, të marrë parasysh pretendimet e palëve, ta vërtetojë gjendjen faktike në mënyrë të plotë, t’i administrojë provat të cilat konsiderohen si të nevojshme për të vërtetuar gjendjen faktike, pas administrimit të provave ta bëjë çmuarjen veç e veç dhe të gjitha së bashku, dhe varësisht nga gjendja faktike e vërtetuar të marrë vendim të drejtë dhe të ligjshëm.

Ky proces gjyqësor ka filluar në vitin 2016, ndërsa paditësja pretendon se ka kontribuuar në krijimin dhe shtimin e pasurisë përmes punës së saj në KOSTT përgjatë 10 viteve. Paditësja pretendon se i takon gjysma e një banese e cila ndodhet në Prishtinë si dhe pasuria tjetër e luajtshme e përshkruar në padi.

Paditësja pretendon se kontributi i saj është dhënë përmes përgatitjes së ushqimit për fëmijë dhe për familje, higjienë dhe punë tjera të mirëmbajtjes së familjes së përbashkët.

Në anën tjetër pretendimet e paditëses kundërshtohen nga ish-bashkëshorti, tani i padituri, i cili pretendon se fare nuk është pronar i banesës së pretenduar nga ish-gruaja e tij porse kjo pasuri i takon familjes së tij, nënës, motrave dhe vëllait të tij.

https://kallxo.com/ish-bashkeshorti-paditur-deshmon-ne-gjykimin-per-banesen/

Problemet e saj me Gjykatën, Arjeta Gashi i ka rrëfyer edhe në emisionin “Jeta në Kosovë“.

KALLXO.com ka shkruar edhe më herët për këtë proces gjyqësor.

https://kallxo.com/ish-bashkeshorti-ofron-1-mije-e-750-euro-per-marreveshje/

Kallxo.com