296 avancimet e dyshimta në Telekom; nga sportelisti në menaxher

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se në vitin 2018 në Telekomin e Kosovës kanë ndodhur 296 lëvizje të stafit prej njërës pozitë ose gradë në një pozitë ose gradë tjetër. Këto gradime që kryesisht ishin avancime, sipas Auditorit ishin bërë pa ndonjë kriter.

“Ne kemi rishikuar listën e lëvizjes së stafit dhe nuk kemi gjetur argumente se cili kriter është përdorur në lëvizjet e stafit p.sh. prej gradës 5 në gradën 14, prej 7 në gradën 15, prej gradës 9 në gradën 12, prej gradës 10 në 14, prej gradës 10 në gradën 15”, thuhet në raportin e auditimit për vitin 2018.

Sipas Auditorit, kjo ka ndodhur si shkak i mungesës së kritereve të qarta dhe të përcaktuara për lëvizjet e stafit në Politiken e seleksionimit dhe rekrutimit.

Në raport thuhet se në politikën e rekrutimit dhe seleksionimit nuk janë paraparë kritere për lëvizjet e stafit në grada dhe pozita, mirëpo këto gradime në bazë të politikës në fuqi janë nën kompetencën e Kryeshefit Ekzekutiv në bashkëpunim me departamentin e Burimeve Njerëzore dhe departamentet përkatëse kërkuese.

Kodi i Etikës dhe Qeverisja Korporative për Ndërmarrjet Publike i publikuar nga Njësia për Politika dhe Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike, thuhet se: “Ndërmarrja do tё rekrutojë dhe përkrahë punonjësit pa diskriminim në bazë tё pёrshtatshmёrisё sё tyre për punë”; “Ndërmarrja do tё inkurajojë dhe ndihmoj punëtorët në tё gjitha nivelet e zhvillimit përkatës tё aftësive dhe progresit në karrierën e tyre”.

Sipas Auditorit, në mungesë të një politike për avancimet rritet rreziku për trajtim jo të barabartë të dhe mund të krijojë diskriminime në gradimin e stafit.

“Kryesuesi i Bordit të sigurojë hartimin e rregullores së gradimeve dhe që gradimi i stafit dhe degradimi bëhen në bazë të kritereve të vendosura në rregullore/politikë e cila duhet të jetë e aprovuar në Bordin e drejtorëve”, thuhet në rekomandimin e Auditorit.

Në raportin e auditimit për vitin 2018, thuhet se në Telekomin e Kosovës janë angazhuar 178 persona pa konkurs publik gjatë vitit 2018.

Po ashtu, në raport është evidentuar se Telekomi i Kosovës ka angazhuar 65 të punësuar për punë dhe detyra specifike duke mos respektuar afatin e përcaktuar me ligj.

Në raportin e auditimit është konstatuar gjithashtu se 61 pozita ku punëtorët nuk paguhen me grada të njëjta për pozitën e njëjtë.