Postet nga: ZKA

Auditori: Profilet ekzistuese të Arsimit Profesional nuk analizohen nga relevanca

Zyra Kombëtare e Auditorit të Përgjithshëm ka vërejtur mangësi sa i përket analizimit dhe shqyrtimit të relavancës së profileve ekzsituese që ofrohen në ...

Auditori: Kurrikulat e profileve të arsimit profesional s’janë rishikuar nga viti 2013

Ministria e Arsimit dhe Shkencës është përgjegjëse për rishikimin e kurrikulave ekzistuese të profileve që ofrohen në arsimin dhe aftësimin profesional.

Progresi dhe problemet e Komunës së Kamenicës sipas Auditorit

Komuna e Kamenicës ka qenë njëra ndër komunat me më së paku investime kapitale në Kosovë. Në vitin 2017, investimet e realizuara ishin vetëm 241 mijë euro ndë...

Shumë anomali në arsimin profesional në Kosovë

Sistemi aktual i arsimit dhe aftësimit profesional nuk është në gjendje t’i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të tregut të punës.

Auditori: Pak nxënës të arsimit profesional mbajnë praktikë në biznese

Nxënësit e arsimit profesional e kanë të vështirë të mbajnë praktikë profesional tek bizneset e vendit.

Bizneset hezitojnë t’i punësojnë nxënësit e diplomuar në arsim profesional

Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e performancës “Efektiviteti i ndërlidhjes së arsimit dhe aftësimit profesional me nevojat e tregut të punës”.

Parregullësitë e lloj-llojshme të Fushë Kosovës brenda raportit të auditorit

Komuna e Fushë Kosovës, gjatë vitit 2019, kishte pasur parregullësi në fusha të ndryshme, siç është fusha e prokurimit, Komiteti i Auditimit, në planifikimin dhe realizimin e buxhetit, pagat, ...

Sistemi i arsimit nuk i përgjigjet nevojave të tregut të punës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka konstatuar se sistemi aktual i arsimit dhe aftësimit profesional nuk i përgjigjet nevojave të tregut të punës.