Foto: Fatrion Ibrahimi/KALLXO.com

Vitia nënshkruan Udhëzimin e ri administrativ për Shkollim Specialistik

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka nënshkruar Udhëzimin administrativ për Shkollim Specialistik.

Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se udhëzimi i ri do t’i eliminojë mangësitë që kanë qenë të shprehura në udhëzimin e mëparshëm.

Sipas MSH-së ky udhëzim do të mundësojë një sistem më të mirë të shkollimit specialistik dhe do të rregullojë çështjet e përgjegjësive të specializantëve në raport me respektimin e kontratave të nënshkruara.

Përmes Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2023, thuhet më tej në njoftim, është bërë sistematizmimi në klinikat përkatëse, si dhe njëkohësisht është bërë zgjidhja sa i përket mentorëve klinikë.

“Bordi për Shkollim Specialistik (BShS) ka përpiluar ‘Ditarin e Specializantit’ dhe, në bashkëpunim me departamentin e Sistemit Informativ Shëndetësor ka përpiluar  Databazën apo Modulin elektronik. Këto metoda do të shërbejnë për monitorimin dhe evidentimin e punës së specializantit gjatë shkollimit specialistik, procedurë kjo që më parë evidentohej në një librezë e cila i ngjan asaj të stazhit postdiplomik”- thotë MSH-ja.

Pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, MSH thotë se do të pres rekomandimin nga BShS me qëllim të inicimit të proceduarve për të hapur specializimet e reja.

Numri i specializimeve do të mbështetet në tri kriteret bazë: Kuadri deficitar; Kapacitetet Mentoriale dhe  Kapacitetet Infrastrukturore.

Përmes UA Nr. 01/2023 për Shkollim Specialistik, sipas MSH-së për herë të parë përdorën standardet e UEMS, praktikë kjo e njëjtë me shtetet e rajonit dhe Evropës.

“Kompetencat e akterëve përgjegjës për shkollimin specialistik janë më të qarta, qartësohet procedura e mbikëqyrjes të vijueshmërisë të shkollimit specialistik, përcaktohen kriteret e detajuara për institucionet të cilat kërkojnë leje për shkollimin specialistik, krijohen mekanizmat për kontrollin e cilësisë të shkollimit specialistik”-thuhet në njoftimin e MSH-së.

Po sipas MSh-së, provimi specialistik me UA-në e re nuk do të jetë formal, por do të përfshijë vlerësimin objektiv të njohurive praktike dhe teorike të fituara gjatë shkollimit specialistik,  dhe, siç thuhet më tej në njoftim  një sërë kriteresh të tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me shkollimin specialistik, modalitetet për mbulimin e lëmive deficitare, statusi i neonatologëve, çështja e profilizimeve, etj.