Telekomi i Kosovës në vitin 2018 i ka humbur 15.5 milionë euro

Në raportin e Auditimit thuhet se Telekomi i Kosovës ka vazhduar të operojë me humbje. Vetëm në vitin 2018, kjo ndërmarrje kishte regjistruar një humbje prej 15,575,000 euro.

Trendi i humbjeve të Telekomit në raportin e Auditorit është përshkruar nga viti 2015.

Përkatësisht në vitin 2015 humbja totale që i atribuohet pronarëve/aksionarit ishte 7.9 milionë euro.

Në vitin 2016 kjo humbje është gjashtëfishuar në 50.9 milionë euro. Sipas Auditorit, në vitin 2017 humbja përsëri ka rënë në 13.9 milionë euro, dhe në vitin 2018 humbja e paraqitur ishte 15,575,000 euro.

Kapitali aksionar i emetuar si dhe komponentët tjera të kapitalit në vlerën 59,475,000 euro është zvogëluar nga humbjet e akumuluara në vlerë 34,022,000 euro që do të thotë se vlera e mbetur e ekuitetit është 25,453,000 euro.

Në raport thuhet se rezultatet e tilla nuk reflektojnë dividendën e deklaruar në vitin 2015 në vlerë prej 15 milionë euro, e cila ende nuk është paguar.

Prandaj nëse vazhdon trendi i tillë vlera e ekuitetit mund të bie në zero. Kjo situatë gjithashtu hedhë dyshime të konsiderueshme në aftësinë e Kompanisë për të vazhduar sipas hipotezës së vijimësisë”, theksohet në raportin e auditimit për vitin 2018.