Konkurs për 3 storiet më të mira gazetareske për të drejtat e njeriut

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese, BIRN Kosovë, në bashkëpunim me Qendrën e Avokimit për Kulturën Demokratike, ACDC, kanë shpallur konkurs për tri storiet më të mira gazetareske të botuara në televizion, shtyp dhe online, që theksojnë abuzimet me të drejtat e komuniteteve pakicë, të drejtat e grave dhe të drejtat e LGBT.

Storiet e paraqitura duhet të jenë të publikuar ose të transmetuar në mediat kosovare gjatë periudhës prej 1 nëntor 2017 deri më 30 gusht 2018.

Përmes kësaj iniciative, BIRN dhe ACDC, nën projektin “Ombudspersoni – Promovimi i rolit të Ombudspersonit në Kosovë”, mbështetur nga Ambasada e Holandës në Kosovë, beson se gazetarët që shpërblehen për mbulimin e suksesshëm të temave me interes do të përmirësojnë mobilizimin dhe angazhimin e mëtejshëm me këto çështje në të ardhmen.

Kjo nismë shërben si mjet për të shtuar rëndësinë e mbulimit të çështjeve të të drejtave të njeriut dhe rolin e Ombudspersonit duke vendosur një standard të ri për raportimin në media.

Storiet do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

Stili i aftësive të shkrimit;

Vlera e stories dhe ndikimi që ka te audienca;

Adresimi i të drejtave të komuniteteve pakicë, të drejtat e grave dhe të drejtat e LGBT në mënyrë unike;

Shkalla e sfidave logjistike;

Gjithëpërfshirja e tregimit;

Burimet e disponueshme që përdoren në grumbullimin e informacionit;

Pasqyrim i thellë i rrethanave aktuale në Kosovë në lidhje me komunitetet e margjinalizuara;

Ndikimi që ka pasur pas botimit.

Përveç kritereve themelore, për aplikimet televizive do të merren parasysh:

Cilësia e figurës dhe zërit;

Cilësia e videos dhe zërit;

Realizimi teknik i stories.

Të gjitha aplikacionet për Çmimin e të Drejtave të Njeriut, në kuadër të projektit “Projekti i Ombudspersonit për Promovimin e Ombudspersonit në Kosovë”, do të pranohen deri më 23 Shtator 2018, deri në 00:00, në e-mail adresën: [email protected]

Aplikimet jo të plota ose aplikimet e pranuara pas afatit kohor nuk do të merren në konsideratë.

Çdo pyetje që ka të bëjë me Çmimin për të Drejtat e Njeriut mund të drejtohet në e-mail adresën e përmendur më lart.

Aplikacionet nga kandidatët e kualifikuar nga të gjitha përkatësitë fetare, etnike dhe sociale inkurajohen fuqishëm. Balanca gjinore do të merret parasysh gjatë procesit të përzgjedhjes.

Çmimi gazetaresk do të shoqërohet me stimulim monetar (Çmimi i parë 800 euro; Çmimi i dytë 600 euro dhe Çmimi i tretë 400 euro) për secilën nga tri storiet fituese.

Çmimet do të jepen në javën e parë të tetorit 2018.

Aplikacionet e pranuara do të vlerësohen nga një juri profesionale e përbërë nga 3 anëtarë, nga të cilët do të ketë një gazetar/redaktor, një aktivist për të drejtat e njeriut si dhe një përfaqësues nga Ombudspersoni.

 

SRPSKI:

Tri najbolja novinarska dela o pravima manjinskih zajednica, pravima žena i LGBT pravima .

Balkanska mreža istraživačkog novinarstva, BIRN Kosovo, u saradnji sa Centrom za zastupanje demokratske kulture, ACDC, sa zadovoljstvom objavljuje Konkurs za tri najbolja novinarska dela na  TV-u, u štampanim i on-line medijima kojima se naglašavaju zloupotrebe prava manjinskih zajednica, prava žena i prava LGBT osoba.

Prijavljeni radovi treba da su objavljeni, emitovani ili pušteni u etar u kosovskim medijima u periodu od 1. novembra 2017. do 30. avgusta 2018.

Ovom inicijativom BIRN i ACDC, u okviru projekta “OmbudsNadzor – Promovisanje uloge Ombudsmana na Kosovu”, uz podršku Ambasade Holandije na Kosovu, veruju da će novinari nagrađeni za njihovo uspešno pokrivanje tema od interesa poboljšati dalju mobilizaciju i angažovanje na ovim pitanjima u budućnosti. Ova inicijativa je sredstvo za povećanje značaja u pokrivanju pitanja ljudskih prava i rada Ombudsmana, postavljajući novi standard za medijsko izveštavanje.

Priče će se ocenjivati na osnovu sledećih kriterijuma:

Stil pisanja i veštine pisanja;

Vrednost priče i njen uticaj na publiku;

Obrada prava manjinskih zajednica, prava žena i prava LGBT na jedinstven način;

Stepen logističkih izazova;

Inkluzivnost priče;

Raspoloživi izvori koji su korišćeni pri prikupljanju informacija;

Detaljno odražavanje trenutnih okolnosti na Kosovu u odnosu na date marginalizovane zajednice;

Uticaj koji je zabeležen na kraju nakon objavljivanja.

Pored osnovnih kriterijuma, za podnete TV proizvode će se uzimati u obzir sledeće:

Kvalitet slike i zvuka;

Kvalitet videa i zvuka;

Tehnička realizacija priče.

Sve prijave za nagradu za ljudska prava, u okviru projekta “OmbudsNadzor – Promovisanje uloge Ombudsmana na Kosovu”, koju podržava Ambasada Holandije na Kosovu, a koju sprovode BIRN Kosovo i ACDC, moraju biti primljene do 23. septembra 2018. do 00.00 č. na sledećoj e-mail adresi: [email protected]

Nepotpune prijave ili prijave primljene nakon roka neće biti uzete u obzir.

Sva pitanja koja se odnose na Nagradu za ljudska prava mogu se uputiti na gore pomenutu e-mail adresu.

Snažno se ohrabruju prijave kvalifikovanih kandidata žena i muškaraca iz svih verskih, etničkih i socijalnih sredina. Rodni balans će biti uzet u obzir tokom izbornog procesa.

Novinarska nagrada će biti propraćena novčanim stimulansom (1. nagrada 800 evra, 2. nagrada 600 evra i 3. nagrada 400 evra) za svaku od tri pobedničke priče.

Nagrade biće predate prve nedelje oktobra 2018.

Primljene prijave će ocenjivati stručni žiri sastavljen od 3 člana, od kojih će biti jedan novinar/urednik, jedan aktivista za ljudska prava, kao i jedan predstavnik Ombudsmana.

 

ENGLISH:

Three Best Journalistic Pieces on the Rights of Minority Communities, Women’s Rights and LGBT Rights

 

The Balkan Investigative Reporting Network, BIRN Kosovo, in cooperation with The Advocacy Center for Democratic Culture, ACDC, is pleased to announce the Competition for the Three Best Journalistic Pieces on TV, print and online media, and highlighting abuses against the rights of minority communities, women’s rights and LGBT rights.

The submitted stories should be published, aired or broadcasted on Kosovo media during the period from November 1st 2017 to August 30th 2018

Through this initiative, BIRN and ACDC, under the project “OmbudsWatch – Promoting Ombudsperson’s role in Kosovo”, supported by the Embassy of the Netherlands in Kosovo, believes that journalists rewarded for their successful coverage of the topics of interest will improve further mobilization and engagement with these issues in the future. This initiative is a means to adding significance to the coverage of human rights issues, and the work of the Ombudsperson, setting a new standard for media reporting.

Stories will be evaluated based on the following criteria:

Style of writing and writing skills;

The value of the story and the impact it has on the audience;

Addressing the rights of minority communities, women’s rights and LGBT rights in a unique manner;

Degree of logistical challenges;

Inclusiveness of the story;

Available sources used in information collection;

In-depth reflection of the current circumstances in Kosovo with regard to the given marginalized communities;

Impact it has eventually had after the publication.

In addition to the basic criteria, the following will be taken into account for TV submissions:

The quality of picture and sound;

The quality of video and sound;

Technical realization of the story.

All applications for the Human Rights Award, under the “OmbudsWatch – Promoting Ombudsperson’s role in Kosovo” Project, supported by the Embassy of the Netherlands in Kosovo, and implemented by BIRN Kosovo and ACDC, must be received by September 23d, 2018 by 00:00, at the following e-mail address: [email protected]

Incomplete applications or applications received after the deadline will not be taken into consideration.

Any questions pertaining to the Human Rights Award can be directed to the e-mail address mentioned above.

Applications from qualified women and men candidates from all religious, ethnic and social backgrounds are strongly encouraged. Gender balance will be taken into account during the selection process.

The journalistic prize will be accompanied by a monetary stimulation (1st prize 800 euros, 2nd prize 600 euros and 3rd prize 400 euros) for each of the three winning stories.

The prizes will be awarded on the first week of October 2018.

The applications received will be evaluated by a professional jury composed of 3 members, out of which there will be one journalist/editor, one human rights activist as well as one representative from the Ombudsperson.