Dështoi zgjedhja e drejtorit të RTK-së, do të hapet konkurs i ri

Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës (RTK) ka vendosur që të mos e zgjedh drejtorin e përgjithshëm të RTK-së me arsyetimin se baza aktuale ligjore nuk mundëson zgjedhjen e një drejtori të ligjshëm.

Kryetari i bordit të RTK-së, Besnik Boletini, ka thënë se nuk duhet të përsëriten shkeljet që janë bërë në të kaluarën me rastin e zgjedhjes së drejtorit.

“Baza ligjore e RTK është mjaft e varfër, udhëzimi administrativ që e kemi përdorur nuk është në përputhje me Ligjin për RTK-në… Në bordet e kaluara në komisionin e ankesave vetë kanë qenë anëtarët e bordit në komision vlerësues dhe vetë në komision të ankesave”, ka thënë ai.

Ai ka thënë se drejtori i ri i RTK-së duhet të zgjidhet vetëm pasi të hartohet një rregullore e veçantë për këtë çështje.

“Unë jam për me i hap rrugë një procesi të ligjshëm. Prandaj mbi këtë bazë konsideroj që është emergjente krijimi i një rregulloreje të re për emërimin e drejtorit të përgjithshëm. Mbi këto rrethana konsideroj që këtë proces na duhet me e përmbyll sonte”, ka thënë ai.

Pas kësaj deklarate që është bërë nga Boletini, ai ka vendosur që gjithë kandidatët që kanë arritur të kalojnë pragun minimal të hidhen në votim për t’u zgjedhur drejtor të RTK-së. Bordi në mënyrë unanime ka votuar kundër secilit prej kandidatëve për anëtarë të bordit.

Pasi është përmbyllur votimi, kryetari i bordit Besnik Boletini ka thënë se do të hartohet një rregullore e re për zgjedhjen e drejtorit të RTK-së.

“Konsideroj qe ky proces i konkursit tashmë është i mbyllur edhe ligjërisht dhe ne, në mënyrë të menjëhershme, do të marrim masa për krijimin e rregullores së re. Ne do të shkojmë me shpallje të konkursit sapo ta përgatisim rregullorën për zgjedhjen e drejtorit të RTK-së”, ka thënë Boletini.

BIRN e ka monitoruar konkursin për drejtor të përgjithshëm të RTK-së dhe në bazë të monitorimit e ka publikuar një shkrim përmbledh që tregon detajet e gjitha fazave të rekrutimit duke përfshirë analizën e pikëve të dhëna nga anëtarët e bordit të RTK-së për secilin kandidatë.

Prapaskenat e konkursit për drejtor të përgjithshëm të RTK-së 

Lidhur me dështimin e zgjedhjes së drejtorit, ka njoftuar edhe bordi i RTK-së.

Ky është njoftimi i plotë:

Në mungesë të bazës së qartë ligjore, Bordi i RTK-së e rikthen në pikën zero procesin e rizgjedhjes së drejtorit të RTK-së

Në mbledhjen e mbajtur me datë 22 Mars 2022, anëtarët e Bordit te RTK-se kanë votuar kundër secilit kandidat për pozitën e Drejtorit te RTK-së.

Një rezultat i tillë ka ardhur për shkak të mungesës së bazës së qartë ligjore qe do te garantonte përfundimin e procesit.  Rrjedhimisht, për të evituar shkeljet ligjore, Bordi i RTK-së e ka përmbyllur procesin e konkursit duke mos  e votuar asnjë kandidat për Drejtor të Përgjithshëm të RTK-së, duke mos paragjykuar profesionalizmin dhe vizionin e disa kandidateve për zhvillimin e RTK-se.

Bordi i RTK-se sqaron opinionin publik se historikisht gjatë procedurave për konkurse publike, RTK i është referuar Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik. I njëjti Udhëzim Administrativ është përdorur edhe në konkurset për drejtorët paraprakë të RTK-së. Në të njëjtën kohë, zyra ligjore e RTK-së i ka rekomanduar bordit se i njëjti  proces mund të ndiqet edhe tani, pasi RTK-ja nuk ka dokument tjetër ligjor që mund ta përdorë për procedurën e konkursit për drejtor të përgjithshëm.

Gjatë zhvillimit të procedurës së konkursit për Drejtor të Përgjithshëm të RTK-së, bordi ka vërejtur që zbatimi i këtij udhëzimi në këtë proces është problematik sepse parasheh procedurë të përzgjedhjes së Drejtorit të Përgjithshëm, në shpërpushje me Ligjin për RTK-në.

Udhëzimi përcakton se vetëm tre (3) anëtarë mund të jenë në komisionin vlerësues dhe vlerësimin final ia dërgojnë bordit për aprovim, ndërkaq Ligji për RTK-në e thotë qartë se Drejtori i RTK-së duhet të emërohet me 2/3 të votave të anëtarëve të bordit dhe përcakton qartë se anëtarët e bordit nuk duhet të ndikohen nga asnjë palë në vendimin e tyre, pra as nga një komision i tillë prej tre anëtarëve. Megjithatë, duke zbatuar dhe respektuar Ligjin për RTK-në, bordi ka vendosur që të gjithë anëtarët të jenë pjesë e komisionit të vlerësimit. Një praktikë e tillë ka ndodhur edhe në të kaluarën. Por, duke shikuar këtë praktikë, bordi ka hasur edhe në anomali tjera ligjore përgjatë procesit.

Në proceset e njëjta të bordeve të kaluara, të gjithë anëtarët kanë qenë në komisionin vlerësues, dhe po të njëjtit anëtarë kanë qenë edhe në komisionin për shqyrtimin e ankesave. Duke mos pasur asnjë rrugëdalje tjetër ligjore, kjo për bordin aktual është e papranueshme, sepse është shkelje ligjore që i njëjti komision të vlerësojë kandidatët dhe i njëjti të shqyrtojë ankesat eventuale të tyre. Prandaj, Bordi konsideron se kjo praktikë ka qenë dhe është në mospërputhje me Ligjin për RTK-në dhe Udhëzimin Administrativ të lartcekur.

Për më tepër, pothuajse në të gjithë hapat, Udhëzimi Administrativ është në kundërshtim me Ligjin për RTK-në dhe është e pamundur të zbatohen të dy këto dokumente në këtë konkurs në mënyrë të rregullt. E për Bordin e RTK-së është prioritare të respektohet Ligji i RTK-së, pavarësisht mangësive të shumta që i ka.

Duke pasur si qëllim bazë kthimin e ligjshmërisë në RTK dhe respektimin e legjislacionit aktual, Bordi konsideron se nuk ka bazë të duhur ligjore e cila do të siguronte zgjedhjen e drejtorit në mënyrë të rregullt dhe pa çështje të kontestuara ligjore. Rrjedhimisht, Bordi në asnjë rrethanë nuk mund të zgjedh drejtorin e RTK-së duke mos respektuar procedurat ligjore ose duke mos i sqaruar ato në tërësi duke shmangur çdo paqartësi dhe duke siguruar transparencë dhe ligjshmëri të plotë.

Si përfundim i këtij procesi, Bordi nuk ka emëruar asnjërin nga pesë kandidatët për Drejtor të Përgjithshëm të RTK-së, pasi një emërim i tillë nuk siguronte qartësi të plotë procedurale dhe ligjore.

Bordi menjëherë do të kërkojë nga menaxhmenti krijimin e një grupi punues për krijimin e një rregulloreje të veçantë, e cila do të jetë në përputhje të plotë me Ligjin për RTK-në dhe brenda një afati kohor sa më racional do ta rishpallë konkursin për Drejtor të Përgjithshëm të RTK-së. Drafti i kësaj rregulloreje do të diskutohet edhe me shoqërinë civile dhe me sindikatat e RTK-së.

Deri në rishpalljen e konkursit dhe emërimin e drejtorit të ri, z. Shkumbin Ahmetxhekaj e ka besimin e plotë të bordit që të vazhdojë ushtrimin e detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së.