Mbretëria e Bashkuar e gatshme për të mbështetur Kosovën në luftën kundër pastrimit të parasë

Ka filluar punëtoria dy ditore “Pastrimi i parave/konfiskimi i pasurisë”, e cila është organizuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe është mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë.

Në fillim të kësaj punëtorie, ambasadori britanik në Kosovë, Nicholas Abbott tha se shpreson që gjatë kësaj punëtorie pjesëmarrësit do të përfitojnë përvoja të reja jo vetëm në ndjekjen dhe dënimin e krimit të pastrimit të parave, por mbi të gjitha në konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme.

“Ju jeni ata që duhet të hetoni, zbuloni, dënoni dhe shkatërroni skemat e pastrimit të parasë, mirëpo për të përfunduar me sukses dhe për të qenë e plotë puna e juaj, duhet edhe të konfiskoni pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme”, tha Abbott.

Në këtë punëtori po marrin pjesë prokurorë, gjyqtarë, policë dhe përfaqësues të institucioneve tjera të drejtësisë dhe sigurisë.

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni deklaroi se kjo punëtori është e mirëseardhur për prokurorët, pasi që do të kenë mundësinë që për së afërmi të njihen me sfidat, perspektivat, të arriturat dhe legjislacionin e Mbretërisë së Bashkuar në luftën kundër krimit ekonomik, pastrimit të parave, krimit të organizuar, sekuestrimit dhe konfiskimit të aseteve gjatë hetimit dhe ndjekjes penale.

Kryesuesi Hyseni përmendi disa veprime të ndërmarra nga Këshilli Prokurorial e që ndërlidhen me temat e trajtimit në këtë punëtori.

“Këshilli Prokurorial i Kosovës ka themeluar Njësit të veçantë për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike në Prokurorinë Themelore në Prishtinë. Në vitin 2013 ka themeluar Zyrën e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike, Koordinatori kombëtar, që është prokuror, që nga themelimi ka raportuar në baza 3 mujore lidhur me luftimin e krimeve ekonomike. Në këto raporte janë të përfshira edhe të dhënat sa i përket sekuestrimit dhe konfiskimit të aseteve”, tha Hyseni.

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skender Çoçaj potencoi se pastrimi i parave është fenomen që as Kosova nuk është imune ndaj saj, mirëpo sipas tij, lufta nga policia, sistemi prokurorial dhe gjyqësor i Kosovës vijon me ritme të fuqizuara kundër kësaj dukurie.

Çoçaj në përfundim të fjalës së tij tha se mbetet ende punë dhe përkushtim më i fuqishëm nga të gjithë akterët relevant, përfshirë edhe pjesëmarrësit e kësaj punëtorie, në mënyrë që të arrihet materializimi i objektivave apo synimeve për ta luftuar këtë fenomen të rrezikshëm për shoqërinë.

Kjo punëtori dy ditore po udhëhiqet nga Michael Hopmeier, gjykatës nga Mbretëria e Bashkuar, i cili do të diskutojë për sfidat e hetimit të krimit ekonomik, rregullimin dhe parandalimin e pastrimit të parave, regjimin e konfiskimit në Kosovë dhe tema të tjera lidhur me konfiskimin.