(Ilustrim) - Foto: Screenshot

Sa kërkuan dhe sa iu dha buxhet KGJK-së për këtë vit?

Në mbedhjen e sotme të Këshillit Gjyqësor, ndër të tjera u prezantua edhe ndarja buxhetore për këtë institucion për vitin 2024.

Buxheti total i Këshillit për këtë vit është 35,806,910 euro.

Për këtë shumë u tha se është 4.83% më e lartë se buxheti i vitit 2023.

Por, kjo shumë është disa milionë më e vogël se ajo që e kanë kërkuar me një diferencë më shumë se 5 milionë euro.

Këshilli Gjyqësor nga ndarja buxhetore kishte kërkuar shumën prej 41,651,282 euro.

“E kemi thënë disa herë, i kemi 2321 pozita të lejuara, nëse i plotësojmë këto pozita, buxheti nuk do të jetë i mjaftueshëm, pra ato janë pozita të lejuara por jo të buxhetuara”- u tha në këtë mbledhje të KGJK-së.

Tutje, u theksua se mungesat buxhetore ndikojnë direkt në performancën e sistemit gjyqësor, dhe pavarësia e gjyqësorit mund të jetë e plotë vetëm kur ka pavarësi financiare.

Në këtë mbledhje u prezantua dhe diskutua edhe performanca e gjykatave themelore të vendit, Supremes, Apelit, dhe Komerciales.

Përveç gjykatave, dhanë raportet e tyre edhe Paneli i Lirimit me Kusht lidhur me kërkesat e shqyrtuara nga ky organ për lirim me kusht të të dënuarëve.

Tutje, u prezanua edhe puna e Komisionit për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e Planit Strategjik për Përmirësimin e Qasjes në Drejtësi, si dhe Planit Strategjik për zgjidhjen efikase të lëndëve të korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Sipas Raporti vjetor 2023 të këtij komisioni, u prezantua numri i lëndëve të korrupsionit dhe krimit të organizuar në gjykatat e vendit.

Gjykata e Prishtinës, sipas këtij raporti, është me numrin më të lartë të lëndëve të pazgjidhura të korrupsionit dhe krimit të organizuar, me gjithsej 211 lëndë të pazgjidhura.

Komisioni: Gjykata e Prishtinës me numrin më të lartë të rasteve të pazgjidhura të korrupsionit dhe krimit të organizuar

Kjo është mbeldhja e 319-të e këtij institucioni.
 
Mbledhja u kryesua nga kryetari i KGJK-së, Albert Zogaj.

Ndër pikat tjera të rendit të kësaj mbledhje ishin Raportimi nga Departamentet Speciale të Gjykatave Themelore dhe asaj të Apelit për punën e tyre gjatë vitit të kaluar.

Në këtë mbledhje është miratuar edhe plani i punës për vitin 2024 për të gjitha Gjykatat.