e - Mësimi - Klasa 8 - Lënda: Gjuhë Amtare - Mësimi: Lakimi i përemrit pyetës “cili”

e- Mësimi

Klasa 8

Lënda:  Gjuhë Amtare

Mësimi: Lakimi i përemrit pyetës “cili”

 

Rezultati i pritur:

Lakon dhe përdor drejt përemrin pyetës “cili?”.