e- Mësimi - Klasa 5 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Mirupafshim klasë e pestë!

e- Mësimi

Klasa 5
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Mirupafshim klasë e pestë!