e- Mësimi - Klasa 6- Lënda: Gjeografi - Mësimi: Përsëritje: Vendbanimet, ekonomia

e- Mësimi

Klasa 6
Lënda: Gjeografi
Mësimi:  Përsëritje: Vendbanimet, ekonomia