e- Mësimi - Klasa 5 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Zhvillim i tekstit: Si u emërova mësues?

e- Mësimi

Klasa 5
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Zhvillim i tekstit: Si u emërova mësues?