e- Mësimi - Klasa 2 - Lënda: Matematikë - Mësimi: Ushtrime: Simetria dhe drejtëza e simetrisë

e- Mësimi
Klasa 2
Lënda: Matematikë
Mësimi: Ushtrime: Simetria dhe drejtëza e simetrisë