e-Mësimi - Klasa 6 - Lënda: Gjuhë shqipe – Mësimi: Përdorimi i apostrofit

e- Mësimi

Klasa : 6

Lënda:Gjuhë shqipe 

Mësimi: Përdorimi i apostrofit