e- Mësimi - Klasa 1 - Lënda: Shoqëria dhe mjedisi - Mësimi: Kujdesi për pastërtinë e klasës

e- Mësimi
Klasa 1
Lënda: Shoqëria dhe mjedisi
Mësimi: Kujdesi për pastërtinë e klasës