e- Mësimi - Klasa 1 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Analizë: Kur nuk kishte telefon

e- Mësimi
Klasa 1
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Analizë: Kur nuk kishte telefon