e- Mësimi - Klasa 1 - Lënda:Gjuhë amtare - Mësimi: Foljet ndihmëse "kam" dhe "jam"

e- Mësimi
Klasa 1
Lënda:Gjuhë amtare
Mësimi: Foljet ndihmëse “kam” dhe “jam”