Postet nga: ZKA

Progresi dhe problemet e Komunës së Kamenicës sipas Auditorit

Komuna e Kamenicës ka qenë njëra ndër komunat me më së paku investime kapitale në Kosovë. Në vitin 2017, investimet e realizuara ishin vetëm 241 mijë euro ndë...

Shumë anomali në arsimin profesional në Kosovë

Sistemi aktual i arsimit dhe aftësimit profesional nuk është në gjendje t’i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të tregut të punës.

Auditori: Pak nxënës të arsimit profesional mbajnë praktikë në biznese

Nxënësit e arsimit profesional e kanë të vështirë të mbajnë praktikë profesional tek bizneset e vendit.

Bizneset hezitojnë t’i punësojnë nxënësit e diplomuar në arsim profesional

Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e performancës “Efektiviteti i ndërlidhjes së arsimit dhe aftësimit profesional me nevojat e tregut të punës”.

Parregullësitë e lloj-llojshme të Fushë Kosovës brenda raportit të auditorit

Komuna e Fushë Kosovës, gjatë vitit 2019, kishte pasur parregullësi në fusha të ndryshme, siç është fusha e prokurimit, Komiteti i Auditimit, në planifikimin dhe realizimin e buxhetit, pagat, ...

Sistemi i arsimit nuk i përgjigjet nevojave të tregut të punës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka konstatuar se sistemi aktual i arsimit dhe aftësimit profesional nuk i përgjigjet nevojave të tregut të punës.

Komuna e Fushë Kosovës i keqklasifikon shpenzimet në 2019

Zyra Kombëtare e Auditimit në raportin për pasqyrat financiare të Komunës së Fushë Kosovës për vitin 2019, ka dhënë opinion të pamodifikuar me theksim të çë...

Auditori: Rahoveci pagoi punëtorë pa kontrata

Komuna e Rahovecit gjatë vitit 2019 ka paguar disa zyrtarë për të cilët komuna nuk posedon kontrata.