e- Mësimi - Klasa 2 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Faleminderit

e- Mësimi
Klasa 2
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Faleminderit