Postet nga: Zyra Kombëtare e Auditimit

134 auditime të planifikuara për 2022-2023 në institucionet publike

Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, ka bërë të ditur se Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), për sezonin e auditimit 2022-2023, ka planifikuar që të kryhen 134 auditime ...

Zyra Kombëtare e Auditimit planifikon t’i realizojë 134 auditime

Zyra Kombëtare e Auditimit ka njoftuar se do të realizojë 134 auditime për vitin 2022-2023.

Burimi: www.pixabay.com

Mbi 1.6 miliard euro vlera e borxhit publik, identifikohet mosefikasitet në shfrytëzimin e huave

Meqenëse arka e shtetit nuk mund të mbushet vetëm nga të hyrat e rregullta, buxheti i Kosovës financohet edhe nga huamarrjet e brendshme dhe të jashtme. Borxhi ...

Në vitin 2021 nuk u shqyrtuan raportet e auditimit të brendshëm të ish-Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, përkatësisht komitetit i auditimi i tij, nuk i ka shqyrtuar raportet e ish-Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale e ...

Klientët mister “XX” dhe “?”, i kanë borxh kompanisë “Pastrimi” mbi 156 mijë euro

Auditori i Përgjithshëm në Kompaninë Regjionale të Mbeturinave "Pastrimi", gjeti që kësaj ndërmarrje publike u kishin borxh klientë për të cilët kompania nuk ka ...

Mbi 405 mijë euro është shuma e pensioneve dhe ndihmave sociale të paguara për personat e punësuar

Mbi 405 mijë euro është shuma e parave që u paguan për pensione dhe ndihma sociale, personave të cilët ishin të punësuar apo realizonin të ardhura.

Auditori: Aksionarët dhe Drejtorët e NPB-së u kompensuan me bonuse pa vendime përkatëse

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka gjetur se Bordi i Drejtorëve dhe Aksionarët e Ndërmarrjes Publike Banesore (NPB), ishin kompensuar pa vendime përkatëse të ...

Në vitin 2021 janë paguar mbi 465 mijë euro për pensionistët e vdekur

Mbi 465 mijë euro pensione janë paguar nga Ministria e Financave për 3,314 persona, edhe pse përfituesit e këtyre pensioneve kishin vdekur.