e - Mësimi - Klasa 8 - Lënda: Tekonologji me TIK Mësimi:  Programi Excel dhe përdorimi i tij

e- Mësimi

Klasa : 8

Lënda: Tekonologji me TIK

Mësimi:  Programi EXCEL dhe përdorimi i tij

 

 

Rezultati i pritur :

Dallon programin Excel nga programet tjera te paketës Office.

Tregon rolin dhe funksionin e programit Excel .

Shpjegon menyrat e startimit te programit Excel.