e- Mësimi - Klasa 1 - Lënda:Gjuhë amtare - Mësimi: Letër dajës

e- Mësimi
Klasa 1
Lënda:Gjuhë amtare
Mësimi: Letër dajës