e- Mësimi - Klasa 1 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Shkuarja në piknik

e- Mësimi
Klasa 1
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Shkuarja në piknik