Proslavljanje dostignuća u zastupljenosti žena u kosovskom pravosuđu

Razmišljanja o Međunarodnom danu žena sudija

Danas se obeležava Međunarodni dan žena sudija, dan kada ističemo doprinos koje su žene dale  pravosuđu, i podsećamo na značaj rodne raznopravnosti i u pravnoj profesiji. Ovaj dan je prvi put ustanovilo Međunarodno udruženje žena sudija 1999. godine i od tada se obeležava svake godine širom sveta.

Žene su se kroz istoriju suočavale sa značajnim preprekama kako bi napokon počele da se bave advokaturom, kako na globalnom nivou, tako i na Kosovu. Iako je kosovsko pravosuđe relativno mlado, žene su ipak nedovoljno zastupljene i suočavaju se sa sličnim preprekama kao i mnoge druge žene u svetu: diskriminacijom i pristrasnošću, pristupom obrazovanju i obukama, i rodnim stereotipima koji ih smatraju manje kompetentnim ili manje pogodnim za određene vrste posla u pravosuđu. Svi ovi faktori doprineli su stvaranju pravosudnih sistema kakve danas znamo, u kojima su muškarci na rukovodećim pozicijama. Međutim, poslednjih godina se sve više prepoznaje značaj učešća žena u pravosuđu i nastoji se da se poveća njihova zastupljenost.

Da bi se pozabavili ovim pitanjima, Sudski savet Kosova (SSK) i drugi državni i nedržavni akteri rade na promovisanju rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti u pravnoj profesiji. Ovo uključuje pružanje mogućnosti obuke i mentorstva za žene advokate i rad na eliminisanju rodnih predrasuda i diskriminacije.

Uprkos izazovima, Kosovo je postiglo značajan napredak u postizanju rodne ravnopravnosti u pravosuđu. Žene su sada bolje zastupljene: prema zvaničnim podacima SSK-a, na Kosovu su 34,5% sudija žene. Pored toga, žene čine 61,6% pravosudnog osoblja. Ovaj pozitivan trend je zabeležen u protekle tri godine, gde su 241 od 455 novih radnih mesta popunile žene, što čini 53% od ukupnog broja novozaposlenih.

Ovo povećanje učešća žena u pravosuđu je ohrabrujući znak za rodnu ravnopravnost na Kosovu i odražava posvećenost zemlje promovisanju ženskih prava i stvaranju jednakih mogućnosti za sve.

Mnogo je faktora i napora koji su doprineli ovom razvoju, a jedan od ključnih je bila implementacija mera rodne ravnopravnosti prilikom imenovanja sudija. Kosovo je 2010. godine izmenilo ključne zakone o pravosuđu kako bi prvo uvelo zahtev da sastav pravosuđa odražava principe rodne ravnopravnosti koji se već nalaze u Ustavu. Ovo je pomoglo da se poveća broj žena u ovoj oblasti i da se osigura da one budu zastupljene na pozicijama donosilaca odluka.

Ovaj pozitivan trend je važan iz više razloga. Prvo, pomaže da pravosuđe odražava raznolikost zajednica kojima služi, čime raste poverenje javnosti u pravni sistem. Naime, ljudi će tako osetiti da su dobro predstavljeni u institucijama i da se njihov glas zaista čuje.

Drugo, učešće žena u pravosuđu pomaže promovisanju rodne ravnopravnosti i prava žena. Žene sudije češće razumeju i ozbiljno shvataju pitanja koja nesrazmerno pogađaju žene, kao što su nasilje u porodici, seksualno nasilje i rodna diskriminacija.

Treće, učešće žena u pravosuđu ima pozitivan uticaj na kvalitet pravosuđa. Studije su pokazale da raznovrsnije grupe imaju tendenciju da donose bolje odluke od homogenih grupa jer donose širi spektar perspektiva i iskustava na sto. Kada su žene zastupljene u pravosuđu, to promoviše raznovrstan i inkluzivan proces donošenja odluka, što može dovesti do uravnoteženijeg, informisanijeg i pravednijeg suda. Pored toga, zastupljenost žena u pravosuđu takođe može pomoći da se poveća poverenje javnosti u pravosudni sistem, posebno među ženama i marginalizovanim zajednicama koje mogu da osećaju da se njihov glas ne čuje ili da njihova prava nisu zaštićena.[1]

Na kraju, žene sudije mogu da igraju ključnu ulogu u promovisanju pravde usmerene na ljude i to promovisanjem pristupa pravdi, borbom za zaštitu prava marginalizovanih i ranjivih grupa, koje uključuju žene, decu i manjine. Svojim radom, žene sudije mogu pomoći da se izgradi poverenje u pravosudni sistem i istaknu vrednosti koje odgovaraju na potrebe i brige običnih ljudi. Na kraju, uključivanje većeg broja žena sudija u pravosuđe može pomoći osiguravanju pravde za sve, a ne samo za nekolicinu privilegovanih. 

Žene sudije ženama koje bi htele da se bave pravom

Žene sada zauzimaju sve veći broj rukovodećih pozicija u kosovskom pravosuđu. Tokom ovog perioda, Ustavni sud Kosova, Osnovne sudove i ogranke vodile su žene.

Slaveći Međunarodni dan žena sudija, prepoznajemo i poštujemo doprinos žena sudija koje su pozitivno uticale na profesiju i koje su prve promovisale vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava i radile na unapređenju pravde i jednakosti za sve.

Žene sudije na rukovodećim pozicijama imaju važnu ulogu u podsticanju drugih žena da se bave pravom. Kao žene na uticajnim pozicijama, one imaju mogućnost da osnaže sledeće generacije žena advokata, kao i da se zalažu za politike i inicijative koje podržavaju žene u pravnoj profesiji. Na Međunarodni dan žena sudija šalju sledeće poruke budućim generacijama:

  • ,,Uprkos postignutom napretku, moramo nastaviti da podržavamo i ohrabrujemo žene da ostvare karijeru u pravu i da im pružimo mogućnosti za profesionalni razvoj i napredovanje. Takođe moramo raditi na uklanjanju svih prepreka koje sprečavaju žene da pristupe pravnoj profesiji i pravosuđu.” – Drita Rexha, istaknuta sudija sa Kosova koja je član Sudskog saveta Kosova i predsedavajuća Komisije za Normativna pitanja.
  • “Naš pol nikad ne bi trebalo da ograničava naše ambicije, niti da umanjuje naše mogućnosti. Podstičem vas da sledite svoju strast za pravdom, da govorite i progovorite, da budete uvereni u svoje sposobnosti i da nikada ne dozvolite da se iko osećate malim ili nedostojnim. Povećavate legitimitet sudova tako što šaljete snazan signal da vaše prisustvo kao žene u pranvoj profesiji nije samo vredno, već je neophodno” – Albina Shala- Rama, Predsednik Osnovnom Suda u Prištini
  • ,,Ne dozvolite da vam neko kaže da ne možete da budete sudija samo zato što ste žena. Vaš glas je bitan, a Kosovu je potrebno više žena sudija koje donose različite perspektive, saosećanje i pravičnost u ovu profesiju. Napornim radom, posvećenošću i strašću za pravdom, i vi možete napraviti razliku u životima ljudi i pomoći u izgradnji pravednijeg i jednakog društva.” – Špresa Emra, uvažena sudija sa Kosova koja trenutno obavlja funkciju predsednice Osnovnog suda u Prizrenu.
  • “Građanski i privredni sporovi mogu imati dalekosežne posledice, ne samo za uključene strane, već i za šire društvo i privredu. Kao mladi pravnik, imate priliku da igrate ključnu ulogu u pravičnom i efikasnom rešavanju ovih sporova, tako što ćete postati privredni sudija” – Saranda Bogaj – Šeremeti, Potpredsednica novoosnovanog Privrednog suda.

Odricanje od odgovornosti: Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Pripremio ga je USAID-ov Pravosudni Projekat, koji implementiraju Chemonics International, Prime Contractor, i ATRC, podizvođač. Stavovi autora izraženi u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stavove Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj ili Vlade Sjedinjenih Država.