Postet nga: Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA)

Në 2021-ën AQP lidhi tri kontrata në vlerë 9.5 milionë euro për tenderët e nisur në 2020-ën

Ndonëse në mungesë të vendimit qeveritar, AQP nuk inicioi asnjë tender për listën e artikujve për përdorim të përbashkët, në anën tjetë...

Burimi: www.pixabay.com

Në vitin 2021, mbi 429 milionë euro u kontraktuan me tender

Në vitin e kaluar, nëpërmjet prokurimit publik, në Kosovë u lidhen hiç më pak se mbi 9,800 kontrata publik, në vlerën e mbi 429 milionë euro.

Me gjyq dhe përmbarues, buxhetit të shtetit ju morën rreth 52 milionë euro

Më të larta se dy vite e mëparshme, afro 52 milionë euro është shuma e parave që nga buxheti i Kosovës u morën nëpërmjet vendimeve gjyqë...

Shteti e përmbylli vitin 2021 me mbi 191 milionë euro borxh ndaj bizneseve

Detyrimet e papaguara e thënë ndryshe borxhet, që shteti i ka ndaj furnizuesve përkatësisht bizneseve është mbi 191 milionë euro. Shuma më e madhe e këtij borxhi ...

Komuna e Mamushës rrezikoi të përballet me përmbarues për vonesë në pagesat e faturave

Komuna e Mamushës, faturat me vlerë të përgjithshme mbi 99 mijë euro nuk i paguan me kohë, siç kërkohet me Ligjin për Menaxhimin Financat Publike, duke rrezikuar ...

Komuna e Mamushës dy vite pa shërbime të auditimit të brendshëm

Komuna e Mamushës qe dy vite nuk i është nënshtrua auditimit të brendshëm, ndonëse kërkesat në Ministrinë  e  Financave për këto shërbime ...

AKP uli qiratë tek NSh “Urata në likuidim”, pa miratim të bordit

Tek ndërmarrja shoqërore “Urata në likuidim”, Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) uli qiranë pa miratim nga bordi i kësaj agjencie, duke reflektuar kështu trajtim të pabarabartë ...

Në 2021-n, AKP nuk arriti të arkëtoj të hyrat nga shitja e aseteve me negocim direkt

Auditori i përgjithshëm në raportin e vitit 2021 gjeti se Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), nuk kishte arritur të arkëtoj të hyra nga shitja e aseteve me negocim ...