Postet nga: ZKA

Auditori gjen parregullsi në gradimet e zyrtarëve të Doganës së Kosovës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka nxjerrë raportin për Doganën e Kosovës, ku ka gjetur parregullsi në gradimet e zyrtarëve të këtij institucioni.

Brenda një muaji, Dogana e vlerëson produktin e njëjtë më çmime të ndryshme

Zyra Kombëtare e Auditorit ka gjetur se Dogana e Kosovës në disa raste ka përdorur çmime të ndryshme gjatë vlerësimit të të njëjtave produkte.

Avancet e paarsyetuara në ministrinë e udhëhequr nga Dardan Gashi

Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike gjatë vitit 2019, kur është udhëhequr nga ministri Dardan Gashi, nuk i ka mbyllur avancet në vlerë prej 17,443 euro. Mos-mbyllje të avanceve kishte ...

4 zyrtarë të Ministrisë së Mbrojtjes për më shumë se 1 muaj nuk shkuan në punë

Katër punëtorë të Ministrisë së Mbrojtjes për më shumë se një muaj nuk kanë shkuar në punë gjatë vitit 2019.

Disa komuna të zhytura në borxhe

Borxhi i komunave të Kosovës në fund të vitit 2018 ishte 33.3 milionë euro. Përveç borxhit direkt, Komunat kanë telashe edhe me detyrimet kontingjente, të cilat janë më të më...

ZKA publikon gjetjet nga autidimi në MAPL për vitin 2019-të

Në raportin vjetor të përpiluar nga Zyra Kombëtare e Auditimit për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal përgjatë vitit 2019, edhe njëherë vërtetohet llogaridhënia ...

Zbatim i lartë i rekomandimeve të Auditorit nga Hortikultura

Ndërmarrja Publike “Hortikultura” e ka përmirësuar opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për pasqyrat financiare, duke marrë opinion të kualifikuar. Ndryshe nga viti 2017, kur kishte ...

Mbijetesa e "Trainkos"-it me subvencione të Qeverisë

10 nga 11 ndërmarrjet publike të Kosovës kishin pranuar opinione negative nga Zyra Kombëtare e Auditimit për pasqyrat vjetore të vitit 2018.