Postet nga: Hortikultura

Kjo është kënaqshmëria e qytetarëve të Prishtinës me shërbimet e ndërmarrjes “Hortikultura”

Ndërmarrja Publike Komunale “Hortikultura” në baza vjetore bënë matjen e nivelit të kënaqshmërisë së qytetarëve për shërbimet që ofron.

Shmangia e procedurave të prokurimit për blerjet nën 1 mijë euro nga 'Hortikultura'

Auditori ka gjetur se Ndërmarrja Publike "Hortikultura", në të cilën aksionare është Komuna e Prishtinës, ka shmangur procedurat e prokurimit në disa prej blerjeve nën 1 mijë ...

14.5 mijë euro pa bazë ligjore për punëtorët e 'Hortikulturës'

Auditori ka gjetur se kryeshefi ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike "Hortikultura" ka aprovuar kërkesat e punëtorëve për avance në vlerë prej 14,489.00 mijë euro në vitin 2018.

Kandidati që nuk i plotësonte kriteret e konkursit përzgjidhet zyrtar certifikues në 'Hortikulturë'

Zyra Kombëtare e Auditmit ka gjetur se parregullsi në përzgjedhjen e zyrtarit certifikues dhe dy kryepunëtorëve për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e pyjeve.

Bordi i 'Hortikulturës' ka marrë 1700 euro pa miratimin e Komunës së Prishtinës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka konstatuar se Bordi i Ndërmarrjes Publike "Hortikultura" ka marrë 1700 euro pa miratimin e aksionarit të kësaj ndërmarrje që është Komuna e ...

'Hortikultura' për 4 vjet pa Komision të auditimit

Auditori ka gjetur se Ndërmarrja Publike "Hortikultura", në të cilën është aksionare Komuna e Prishtinës nuk ka pasur Komision të auditimit nga viti 2014 deri në shtator të ...

Nipi i Xhafer Gashit punësohet në 'Hortikulturë' përmes një konkursi kundërthënës

Nipi i kryetarit të Obiliqit, Xhafer Gashit, është punësuar në “Hortikultura", ndërmarrjen Publike të Komunës së Prishtinës që merret me ngritjen, rregullimin dhe mirëmbajtjen e ...

Pasqyrat financiare ‘false’ të Hortikulturës

Nga viti 2014 deri në vitin 2016, raportet financiare të Ndërmarrjes Publike “Hortikultura” janë audituar nga tre auditorë të jashtëm të ndryshëm. Përkatësisht në vitin 2014, janë audituar ...