Postet nga: Gjetjet e ZKA-se

Niveli qendror dhe komunat nuk kanë mjaft burime njerëzore për reagim ndaj situatave emergjente

Niveli qendror dhe lokal nuk kanë arritur të sigurojnë burimet njerëzore dhe teknike të mjaftueshme për reagim ndaj situatave emergjente/vërshimet.

Për parandalimin e situatave emergjente ende reagohet me planin e vitit 2010

Këshilli i Sigurisë së Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk kanë arritur të përditësojnë dokumentet strategjike për reagim dhe menaxhim të situatave ...

AME nuk ka ripërtërirë të dhënat historike për fatkeqësitë në nivel vendi që nga viti 2016

Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave (AME) nuk ka arritur që të rivlerësojë dhe përditësojë dokumentet për vlerësimin e rreziqeve dhe të dhënat historike mbi ...

Komuna e Prishtinës nuk i ka të evidentuara si pasuri 43 banesa dhe disa ish objekte të gjykatave

Komuna e Prishtinës në regjistrin e pasurisë kontabël nuk kishte evidentuar ende 43 banesa komunale të dhëna në shfrytëzim, ish-objektin e Gjykatës së Apelit, ish objektin ...

Zyrtarja që mori pjesë në vlerësim të tenderit mbi 400 mijë eurosh, u emërua menaxhere e projektit

Te kontrata “Ndërtimi i qendrës kulturore për të rinjtë – Bibliotekës në lagjen "Kodra e Trimave” në Prishtinë, me vlerë prej 424,257 euro, zyrtarja që ka marrë pjesë ...

Borxhet e paguara të qytetarëve, ujësjellësi i regjistroi si pagesa të pa identifikuara

Borxhet në shumë 672,890 euro, nuk u janë zbritur konsumatorëve për obligimet e paguara ndaj ndërmarrjes KRU Prishtina.

Ujësjellësi i Prishtinës pagoi mbi 200 mijë euro ndëshkim për shkak të vonesave në realizimin e një projekti

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Prishtina" në vitin 2019 ka paguar ndëshkim në vlerë 207, 466 euro ndaj një operatori ekonomik si shkak i vonesave në realizim të projektit.

Instituti GAP: Përkundër granteve dhe subvencioneve në bujqësi, nuk janë arritur rezultatet e pritura

Instituti GAP sot prezantoi gjetjet e raportit të "Ndikimit të subvencioneve dhe granteve në prodhimin bujqësor".