Postet nga: Bifurkacioni

Qeveria emëron bordin e përkohshëm të ‘Bifurkacionit’

Qeveria e Kosovës sot në mbledhjen e mbajtur, ka emëruar Bordin e përkohshëm të Ndërmarrjes Publike Qendrore ‘Bifurkacioni’

Kompania Bifurkacioni më mangësi të shumta në aktivitete të prokurimit

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, në raportin për vitin 2019, kishte bërë disa gjetje në aktivitete të prokurimit në Kompaninë Bifurkacioni.

Auditori i Brendshëm i kompanisë Bifurkacioni nuk e realizon në tërësi planin vjetor

Zyra Kombëtare e Auditimit kishte gjetur se në Kompaninë Bifurkacioni Auditori i Brendshëm kishte një shkallë të ulët të realizimit të planit të auditimit, ku prej tetë ...

Auditori jep opinion të kundërt për KRU Bifurkacioni

Zyra Kombëtare e Auditorit, në raportin për vitin 2019 të KRU Bifurkacioni ka dhënë opinion të kundërt, në pasqyrat financiare për të cilat thuhet se nuk ...

Auditori gjen 'mal’ shkeljesh në Ujësjellësin 'Bifurkacioni'

Auditori ka evidentuar një ‘mal’ me shkelje në pasqyrat financiare të vitit 2019 të kompanisë Së ujësjellësit “Bifurkacioni”.

18 pozita të punës në Bifurkacion nuk janë parapara me rregulloren për paga dhe mëditje

Tetëmbëdhjetë pozita aktuale të punës në KRU Bifurkacioni, nuk janë të parapara me rregulloren për paga dhe mëditje.

Auditori gjen mangësi në njoftimin e kandidatëve për test dhe intervista në Bifurkacion

Zyra Kombëtare e Auditimit, ka njoftuar se në tre procese të rekrutimit “Zyrtar Kryesorë i Financave dhe Thesarit”, “Zyrtar i Auditimit të Brendshëm” dhe për pozitën “...

Kompania që operon me humbje, ndan afër 7 mijë euro për stimulim të punëtorëve

Kompania Rajonale e Ujësjellësit dhe Kanalizimit "Bifurkacioni", në Ferizaj, megjithëse e mbylli vitin me humbje, konsideroi se punëtorët duhet të shpërblehen me një "stimulim ...