Postet nga: auditimi

Ratifikimi i huave të jashtme dhe dështimi në tërheqjen e fondeve e metë serioze e financimit publik në Kosovë

Menaxhimi i mirë i huas publike është një çështje thelbësore në kuadër të politikave makroekonomike e që ndërlidhet gjithashtu edhe me politikën fiskale dhe atë monetare. ...

Zyra Kombëtare e Auditimit lanson Sistemin Elektronik për Menaxhimin e Auditimit

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka lansuar sistemin elektronik për menaxhimin e auditimit i quajtur Sistemi Informativ i Auditimit – SITA. SITA është sistem në pronësi të Zyrë...

Shumë anomali në arsimin profesional në Kosovë

Sistemi aktual i arsimit dhe aftësimit profesional nuk është në gjendje t’i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të tregut të punës.

Ministria e Mjedisit tejkaloi vlerën e kontratës mbi 6 mijë euro

Zyra Kombëtare e Auditimit gjatë vitit 2019 ka gjetur se Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka tejkaluar një kontratë në një shumë prej më shumë se 6 mijë euro.

Auditori: Ministria e Kulturës nuk respektoi afatet për shlyerjen e obligimeve financiare

Zyra Kombëtare e Auditimit ka konstatuar se Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk ka respektuar afatet ligjore për shlyerjen e obligimeve financiare ndaj furnitorëve të ...

Ministria e Kulturës pagoi 31 ish-pjesëtarë të strukturave paralele pa ditur çfarë bëjnë

Zyra Kombëtare Auditimit ka konstatuar se Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka paguar 31 pjesëtar  të “Mbrojtës civile”, pa ofruar ndonjë dëshmi rreth vijueshmërisë ...

ZKA publikon gjetjet nga autidimi në MAPL për vitin 2019-të

Në raportin vjetor të përpiluar nga Zyra Kombëtare e Auditimit për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal përgjatë vitit 2019, edhe njëherë vërtetohet llogaridhënia ...

Riauditimi vë në pah mosmenaxhimin e mirë me Fondin për Komunat e Veriut