Pagesat e dyshimta për zyrtarët e MPJ-së nga Ministria e Inovacionit

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme janë kompensuar çdo muaj për shërbimet e tyre ndaj Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë bazuar në nenin 3 të marrëveshjes së mirëkuptimit, nen i cili nuk ekzistonte fare në marrëveshje.

UD Sekretari i Përgjithshëm në MIN, i cili njëkohësisht ishte Sekretar i Përgjithshëm i MPJ-së, gjatë muajit dhjetor të vitit 2017, kishte lidhur kontratë me zyrtarë të caktuar nga MPJ, për kompensimin e tyre lidhur me kryerjen e shërbimeve ndaj MIN, për çdo muaj në shkallën prej 50% të pagës. 

Vlera e këtyre pagesave ishte 2,067 euro. Kjo kishte ndodhur për shkak të mungesës së personelit dhe kontrolleve të duhura në fillimet e funksionimit të ministrisë. 

Bazuar në marrëveshjen e bashkëpunimit mes Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme, personeli i MPJ-së sipas nevojës mbështet MIN në lëmin e financave dhe shërbimeve të përgjithshme dhe prokurimit. 

Në raportin e auditimit thuhet se në këtë marrëveshje nuk është përcaktuar ndonjë formë e kompensimit. 

Sipas Auditorit, pagesat e realizuara ndaj zyrtarëve të MPJ-së, nuk janë të mbështetura me bazë ligjore dhe si të tilla, rrezikojnë dëmtimin e buxhetit të MIN për vlerën e shpenzuar. 

“Ministri duhet të rishikoj rastin e këtyre pagesave dhe të konfirmoj nëse pagesat janë kryer për punët e kryera jashtë orarit të rregullt të punës. Në të kundërtën, paratë t’i kthehen buxhetit të ministrisë”, theksohet në rekomandimin e Auditorit. 

Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë është ministri e sapoformuar dhe ky është auditimi i parë që i është bërë nga ZKA. Në raportin e auditimit për vitin 2018, kjo ministri ka marrë 14 rekomandime, duke filluar nga pasqyrat financiare, subvencionet, investimet kapitale deri te planifikimi dhe realizimi i buxhetit.