Gjykimi i Ragip Begajt - Foto: KALLXO.com

Në Gjykimin e Ragip Begajt Kërkohet Hedhja e Aktakuzës

Në Gjykatën Themelore në Gjakovë sot është mbajtur shqyrtimi i dytë kundër kryetarit të Komunës së Malishevës, Ragip Begajt, i cili akuzohet për veprat penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar.

Aktakuza e ngarkon drejtuesin e Komunës së Malishevës se, duke vepruar në kundërshtim me Ligjin për Shërbimin Civil, e ka dëmtuar buxhetin e kësaj Komune.

“Duke e dëmtuar buxhetin e Komunës së Malishevës ka angazhuar Labinot Mazrekun në cilësinë e Menaxherit të Prokurimit në kuadër të Drejtorisë për Administratë të Përgjithshme, në Komunën e Malishevës dhe me të njëjtin më datë 07.02.2014, ka lidhë kontratë mbi vepër në kohëzgjatje prej 5 muaj dhe vazhdimin e saj prej datës 08.07.2014 deri më datë 09.09.2014, me të cilin rast para lidhjes së kontratës kjo komunë kishte të punësuar menaxherin e prokurimit dhe zyrtarë të licencuar të cilët posedonin certifikata të prokurimit për kryerjen e këtyre shërbimeve”, thuhet në aktakuzën e Prokurorisë Speciale.

Prokuroria pretendon se Ragip Begaj kishte ndërmarrë disa masa ndaj zyrtarëve të Prokurimit në kundërshtim me ligjin lidhur me disa keqpërdorime në Zyrën e Prokurimit.

“Po ashtu, ky i pandehur edhe pse e ka kuptuar se në zyrën e Haxhi Krasniqit (menaxherit të Prokurimit) ka pasur keqpërdorime, respektivisht ka humbur dosja e operatorit ekonomik “SHPK Albakos&NNSH Korben” Pejë-Gjakovë, i cili operator kishte parashtruar ankesë në OSHP…me të cilin rast i pandehuri pas pranimit të vendimit në procedurë të shpejtuar pezullon të gjithë zyrtarët e prokurimit nga puna me 50% pagesë prej datës 20.08.2014, edhe pse dosja ishte zbuluar dy ditë pas pranimit të vendimit dhe atë në zyrën e Menaxherit të Prokurimit edhe pasi që ky i pandehur kishte hetuar duke përfshirë këtu edhe përmes regjistrimeve të kamerave në zyrën e prokurimit lidhur me çështjen e dosjes së humbur…”, thuhet në aktakuzë.

Në shqyrtimin fillestar, më 26 shkurt, Begaj nuk e pranoi fajësinë.

https://kallxo.com/video-kryetari-i-malisheves-deklarohet-rreth-fajesise/

Në seancën e sotme, Emrush Kastrati, avokati i të akuzuarit Begaj deklaroi se mbetet pranë pretendimeve të parashtruara me shkrim me parashtresën e dorëzuar në Gjykatë dhe shtoi se i mbrojturi i tij ka vepruar në interesin publik.

“I mbrojturi im përkundër asaj që ka vepruar për ta mbrojtur interesin publik tani del si i akuzuar. Nuk qëndrojnë pretendimet e Prokurorisë që i mbrojturi im nuk e ka marrë veprime për humbjen e dosjes. Kjo nuk është e vërtetë se veprimet i ka marrë mbi vendimin e OShP-së“, theksoi avokati.

Avokati shtoi se veprimet janë marrë nga organet e Komunës, sepse i mbrojturi i tij nuk zhvillon procedura administrative, “por janë komisionet për ankesa”.

“Nga asnjë dëshmi e paraqitur nga akuza, nuk potencohet se këtu i mbrojturi im ka marrë veprime antiligjore, ndërsa ankesa e të dëmtuarit të gjitha rezultojnë që janë të pabazuara, prandaj Gjykatës i propozoj që ta hedh aktakuzën dhe ta pushojë procedurën penale ndaj të mbrojturit tim”, tha avokati Kastrati.

Ndërsa, prokurori i Prokurorisë Speciale, Abdurrahim Islami, e kundërshtoi avokatin duke thënë se kundërshtimi i provave të aktakuzës nuk ka mbështetje, pasi që veprimet e përshkruara në aktakuzë e formësojnë veprën penale.

“Të gjitha theksimet nga kundërshtimi për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave sipas Prokurorisë nuk qëndrojnë, sepse të gjitha provat janë të pranueshme dhe të marra sipas ligjit. Prokuroria konsideron se nuk ka bazë për hedhjen e aktakuzës ngase ekzistojnë të gjitha elementet e veprës penale të keqpërdorimit zyrtar. I akuzuari me dashje ka bërë shkeljen e ligjit”, tha prokurori Islami gjatë shqyrtimit të sotshëm gjyqësor.

Gjykata me aktgjykim të veçantë do të vendosë rreth pretendimeve të palëve në procedurë.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!