Kolegjit “Juridica” pa akreditim për tre programe

Njëra ndër kolegjet private që kaloi nën kontrollin e cilësisë së programeve, doli nga ky kontroll me tre programe më pak.

Katër programe gjithsej kishte paraqitur ky kolegj për t’u vlerësuar në fazën fillestare për akreditim dhe riakreditim në Agjencinë e Kosovës për Akreditim.

Vetëm një program në nivelin Master arriti të akreditohej derisa tri programe të tjera nuk arritën të përmbushin kriterin e të pasurit doktor shkence të fushës së ngushtë.

Për secilin program studimi të nivelit Bachelor duhet pasur tre ose katër doktorë shkence të fushës së ngushtë, në programet Master duhet të jenë një ose dy doktorë shkence, ndërsa për studimet e doktoratës për secilin program duhen tre profesorë të asocuar.

KALLXO.com ka siguruar listën e degëve, departamenteve dhe programeve të kolegjeve private, të cilat në disa programe kanë dështuar t’i kalojnë kriteret e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, organ ky i cili akrediton programet studimore.

Mirëpo këto vendime nuk janë përfundimtare dhe mund të hyjnë në fuqi vetëm pas mbylljes së procesit të ankimimit.

Kolegji në fjalë arriti të akreditoi vetëm programin ‘Politikat publike dhe menaxhment’ në nivelin Master.

Të gjithë ata që planifikonin t’i ndjekin studimet në këtë kolegj programin ‘Kriminalistikë dhe siguri’ në nivelin Bachelor, nuk do të mund ta bëjnë këtë në vitin e ardhshëm akademik për arsye se KShC vendosi që t’ia tërheq akreditimin.

Në anën tjetër programet e reja ‘Juridik’ dhe ‘Politikat publike dhe menaxhment’ në nivelin Bachelor, me të cilat kishte aplikuar ky kolegj për akreditim u refuzuan nga KShC-ja.

Historia e akreditimeve

Këshilli Shtetëror i Cilësisë në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Akreditim, muajin e kaluar, kishte vendosur për akreditimin e programeve të reja, riakreditimin dhe tërheqjen e tyre në universitetet publike dhe private.

Gjatë kësaj mbledhje, KShC akreditoi 1 program studimor valid dhe i tërhoqi 1 tjetër Juridica-s, ndërsa në fazën fillestare të vlerësimit të aplikacioneve, Juridica-s iu refuzuan 2 të tjera.

Arsyeja e tërheqjes dhe refuzimit për akreditim të programeve studimore nga KShC-ja kryesisht ishte nga mungesa e doktorantëve të fushës së ngushtë të këtyre programeve.

Por edhe në rast mosakreditimi, Universiteti apo Kolegji mund të aplikojë përsëri për akreditimin e këtyre programeve siç thuhet tutje në Ligjin për Arsimin e Lartë, konkretisht në Nenin 15 ‘Akreditimi dhe vlerësimi i cilësisë’, pika 6, e cila thotë se “nëse një bartës i licencuar i arsimit të lartë nuk arrin të fitojë akreditimin apo riakreditimin institucional, kjo do të rezultojë me një organizim tjetër të akreditimit jo më vonë se pas një viti.”

Sipas udhëzimit administrativ në Nenin 30 tek ‘Deklarimi i stafit akademik për angazhim’ në pikën 1 thuhet se “Institucionet e Arsimit të Lartë duhet të dorëzojnë deklaratat e stafit akademik të angazhuar jo më larg se data 31 tetor.”

Gjatë procesit të verifikimit, KShC ka shqyrtuar dokumentacionin e profesorëve të cilët kishin deklaruar të dhënat e tyre në platformën ‘e-Akreditimi’ sepse në Nenin 30, pika 3 thuhet se “Vetëm stafi akademik i deklaruar dhe aprovuar nga AKA, do të konsiderohet në procesin e akreditimit/riakreditimit për vitin pasues akademik dhe stafi akademik i deklaruar dhe aprovuar nga AKA për programet ekzistuese në kuadër të procesit të monitorimit”.

KALLXO.com ka raportuar në vazhdimësi për zhvillimet që kanë rezultuar nga mbledhja e 61-të e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, vendimet e të cilit ngritën reagime të shumta.

Sa programe nuk iu akredituan Kolegjit ‘Iliria’?

Programet e Kolegjit “Universum” që dështuan të akreditohen

Lista e programeve që nuk u akredituan në UBT

Universiteti i Prizrenit me minus nëntë drejtime

 

Universitetit të Ferizajt i mbyllen mbi 50 për qind të programeve të studimeve

Universiteti publik i Gjakovës mbetet pa Fakultetin e Edukimit

Mitrovicasit mbesin pa Fakultetin Juridik dhe të Edukimit

Afër 50 për qind e drejtimeve në Universitetin e Pejës do mbyllen

Lista e drejtimeve të Universitetit të Prishtinës që nuk akreditohen