Auditori: Pesë pagesat e dyshimta në Telekomin e Kosovës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se pesë lëndë në Telekomin e Kosovës janë proceduar për pagesë pa nënshkrimin e menaxherit të thesarit.

“Kjo kishte ndodhur si pasojë e mos aplikimit të kontrolleve efektive nga ZKFTH”, thuhet në raportin e auditimit për vitin 2018.

Te procedurat standarde të operimit (SOP) për financa të hartuara nga kompania, tek pjesa Aprovimit të Faturave, kërkohet që “Asnjë faturë të mos paguhet, nëse mungon një nga nënshkrimet e cekura si në vijim: Koordinatori për raportim dhe planifikim, menaxheri/projekt menaxheri, drejtori (i sektorit/departamentit kërkues) dhe menaxheri i Thesarit”.

Sipas Auditorit, mos vendosja e kontrolleve me rastin e realizimit të shpenzimeve dhe mos aprovimi i tyre në mënyrë formale nga personat përgjegjës të kompanisë, e rritë rrezikun e menaxhimit jo racional dhe efikas të shpenzimeve dhe kjo mund t’i shkaktoj ndërmarrjes humbje financiare të pa nevojshme.

“Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë ndërmarr masat për vendosjen e kontrolleve adekuate në kompani dhe se aprovimi i shpenzimeve bëhet nga personat përgjegjës për menaxhim më efikas dhe racional të shpenzimeve”, thuhet në rekomandimin e Auditorit.