Auditori: 90% e thirrjeve ‘Sim to Sim’ vijnë nga numrat e Z-Mobile

Telekomi i Kosovës ka raportuar përsëri për prezencën e aktivitetit ilegal “Sim to Sim” nga qershori i vitit 2018.

Sipas Auditorit, ky aktivitet ka pasur trend rritës muajve të fundit të vitit 2018, dhe kjo rritje ka vazhduar edhe gjatë vitit 2019. Në tremujorin e parë të vitit 2019 ka arritur mesatarisht në 200 aktivitete të tilla në muaj.

Nga rastet e identifikuara, 90% e numrave që kanë kryer aktivitete “Sim to Sim” i përkasin operatorit Z-Mobile.

Për më tepër, nga numrat e identifikuar që kanë kryer aktivitete “Sim to Sim” e që i takojnë operatorit MVNO, rreth 7% e tyre nuk janë bllokuar me kohë gjë që iu ka mundësuar që këtë aktivitet ta përsërisin.

“Pas trajtimit të kësaj çështje nga ana jonë gjatë kohës së kryerjes së auditimit, dhe njoftimit të zyrtarëve përgjegjës të këtyre aktiviteteve ilegale, zyrtarët e Telekomit kanë marr qasjet në sistemin e operatorit MVNO për bllokimin e tyre”, thuhet në raportin e auditimit për vitin 2018.

Shkak për rritjen e numrit të incidenteve të këtij lloji sipas zyrtarëve të Telekomit është ndërrimi i prefiksit nga +377 në +383, mungesa e sistemeve për identifikimin e menjëhershëm të këtyre aktiviteteve si dhe mungesa e qasjes në sistemin e operatorit MVNO për bllokimin e këtyre numrave. Mos bllokimi i menjëhershëm i këtyre numrave ka ndikuar në përsëritjen e kësaj dukurie nga numrat e njëjtë.

Auditori ka thënë se pavarësisht se kontrata ndërmjet “PTK-së dhe Dardafon.net (Z-Mobile)” i obligon të dyja palët që të bashkëpunojnë në luftimin e dukurisë ‘Sim to Sim’, veprimet e të dyja palëve për trajtimin e çështjeve të raportuara lidhur me këtë dukuri kanë qenë të mangëta.

Telekomi i Kosovës duhet të zvogëloj dhe të parandaloj aktivitet jonormale që ndikojnë në humbjen e të hyrave financiare dhe në cilësinë e shërbimeve të ofruara.

Për më tepër, Dardafon.net (Z-Mobile) është në dijeni se nëse PTK detekton ndonjë aktivitet të dukurisë ‘Sim to Sim’, PTK rezervon të drejtën të bëjë shkyçjen e këtyre numrave. Nëse kjo dukuri rezulton si ‘neglizhencë’ nga ana e Dardafon.net (Z-Mobile) atëherë PTK rezervon të drejtën e ndërprerjes së Kontratës në tërësi.

Gjatë auditimit, është identifikuar mangësi në parandalimin e humbjeve dhe korrigjimeve të aktiviteteve që konsiderohen si mashtrime.

Sipas Auditorit, aktiviteti ilegal ‘Sim to Sim’ apo trafiku i anashkaluar ndikon në humbjen e të hyrave financiare të Kompanisë e gjithashtu edhe në cilësinë e shërbimeve.

“Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë marr masat e nevojshme për identifikimin dhe bllokimin e menjëhershëm të aktiviteteve që shkaktojnë humbje të të hyrave financiare e gjithashtu dëmtim të cilësisë së shërbimit”, thuhet në rekomandimin e Auditorit.