74% e energjisë elektrike të konsumuar në Zvicër në vitin 2018 vinte nga energjitë e rinovueshme

Në 2018, energjitë e rinovueshme përfaqësuan rreth 74% të konsumit përfundimtar të energjisë elektrike në Zvicër (68% në 2017), 66% për hidrocentrale të mëdha dhe rreth 8% nga energjia solare, energjia e erës, hidrocentralet e vogla dhe biomasa. Pjesa e energjisë bërthamore ishte 17% dhe ajo e mbeturinave dhe e agjentëve të energjisë fosile ishte rreth 3%. Burimi dhe përbërja e 6% të energjisë elektrike të furnizuar nuk ishte e verifikueshme (16% në 2017), njofton Zyra Federale e Energjisë në Zvicër.

Të dhënat për përzierjen e furnitorëve zviceranë (përzierja e energjisë elektrike midis konsumatorëve) mblidhen çdo vit dhe publikohen në kabinën e markës së Energjisë Elektrike.

Energjia elektrike në 2018 ishte 66% e prodhuar nga hidrocentrale të mëdha (60.5% në 2017). 76% e kësaj energjie elektrike është prodhuar në Zvicër (80% në 2017). 17.3% e energjisë elektrike në 2018 ishte prodhuar në termocentralet bërthamore (15.1% në 2017). 6.3% e energjisë elektrike vinte nga burime të energjisë jo të verifikueshme (16.1% në 2017).

Pjesa e energjive të reja të rinovueshme (diellore, e erës, biomasës dhe hidrocentraleve të vogla) vazhdon të rritet; shkoi nga 7.2% në 2017 në 7.85% në 2018. Rreth 91% e kësaj energjie elektrike u prodhua në Zvicër.

Një pjesë e vogël e energjisë elektrike e furnizuar në vitin 2018 vinte nga mbeturinat (0.95%) dhe agjentët e energjisë fosile (1.7%), këto të fundit janë importuar kryesisht me garanci zëvendësimi.

55.4% të energjisë elektrike të prodhuar në Zvicër vjen nga hidrocentralet, 36.1% nga energjia bërthamore, 2.8% nga lëndët djegëse fosile dhe 6 % e energjisë së rinovueshme (mix prodhimi zviceran 2018). Por Zvicra nuk konsumon vetëm energji elektrike me origjinë indigjene. Ekziston një tregti aktive me vendet e huaja (importi dhe eksporti i energjisë elektrike). Si rezultat, përzierja e prodhimit zviceran nuk korrespondon me përbërjen mesatare të energjisë elektrike të furnizuar (përzierje e furnizuesve zviceranë).

Për të siguruar transparencë në lidhje me përzierjen e furnizuesve të secilës kompani të furnizimit me energji elektrike dhe për të lejuar konsumatorët të zgjedhin një produkt specifik me njohuri të plotë të fakteve, kompanitë e furnizimit me energji elektrike zvicerane kërkohen me ligj që nga viti 2005 për të deklaruar burimin dhe përbërjen e energjisë elektrike që ata furnizojnë. Kjo deklaratë bëhet gjithmonë  në mënyrë retroaktive, bazuar në të dhënat e vitit të kaluar kalendarik. Që nga viti 2006, këto të dhëna duhet t’u komunikohen të gjithë klientëve me faturën e energjisë elektrike dhe që nga viti 2013, ato gjithashtu duhet të publikohen në platformën e Internetit.