Shpallja e aktgjykimit ndaj të akuzuarit për korrupsion 05.11.2019

Vendimi i Gjykatës për punëtorin e Postës i cili akuzohej se vodhi mbi 1 mijë euro në vendin e punës

Gjykata në Mitrovicë e ka dënuar me 6 muaj burg dhe 500 euro gjobë të Berisha akuzohej nga Prokuroria e Mitrovicës se duke kryer detyrën e tij si sportelist në Postën e Mitrovicës kishte përvetësuar 1,270.68 euro.

Paraprakisht i pandehuri Berisha në Gjykatë e ka pranuar fajësinë për veprën penale e cila i vihej në barrë nga Prokuroria e Mitrovicës.

Kurse sipas aktgjykimit të shpallur nga gjykatësi i rastit, Bekim Veliqi, i pandehuri Berisha u dënua me 6 muaj burgim dhe 500 euro gjobë.

Ky dënim të akuzuarit, me pajtimin edhe të të pandehurit i është zëvëdësuar në dënim më gjobë në vlerë prej 2000 euro.

Ndërsa gjithsejt i akuzuari duhet të paguaj 2500 euro gjobë, nëse nuk e kryen këtë obligim të Gjykatës atëherë ai do të detyrohet që të shkoj në burg.

Gjykata në shpalljen e këtij aktgjykimi i ka marr parasysh edhe rrethanat lehtësuese siç ishte ajo e pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit, sot në seancën e shqyrtimit fillestar.

Gjithashtu edhe prokurorja e rastit Fetije Bajrami- Shala ka thënë që me rastin e matjes dhe lartësisë së dënimit Gjykata të ketë parasysh korrektësinë e të akuzuarit Berisha në të gjitha fazat e procedurës.

Pranimi i fajësisë nga i akuzuari Ahmet Berisha është aprovuar nga gjykatësi Bekim Veliqi.

Ndryshe Berisha akuzohej nga Prokuroria se gjatë kryerjes se detyrës së tij në cilësinë e sportelistit në Postën e Kosovës në Mitrovicë kishte përvetësuar mbi 1 mijë euro.

Sipas aktakuzës prej datës 11 nëntor 2015 e deri me datën 1 shkurt 2016 në cilësinë e sportelistit në zyrën postare Mitrovica 1, me qëllim të përfitimit të kunderligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për perosnin tjetër, ka përvetësuar pasurinë e cila i është besuar për shkak të detyrës zyrtare.

Aktakuza e Prokurorisë thekson se i pandehuri me veprimet e anulimit të 14 pagesave të shërbimeve financiare jo-bankare ka përvetësuar për vete 1,270.68 euro.

Kjo sipas aktakuzës ishte vërtetuar pas kontrollit të cilin e kishte bërë me 11 shkurt 2016 grupi punues dhe atë Auditori i Brendshëm , Inspektorati Postar, Departamenti i shërbimeve financiare jo-bankare dhe Departamenti i sistemit të automatizimit të sporteleve, është vertetuar se i pandehuri me veprimet e anulimit të pagesave të shërbimeve financiare jo-bankare kishte përvetësuar për vete shumën prej 1,270.68 euro.

Më këtë akuzohej se kishte kryer veprën penale përvetësimi në detyrë.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!