“Trepça” blen 50 libra për historikun e saj të shekullit 20-të

Ndërmarrja publike  “Trepça” ka bërë të ditur se ka nënshkruar kontratë në vlerë 540 euro për furnizim me libra për historikun e kësaj ndërmarrje në shekullin e 20-të.

Përmes kësaj kontrate, ndërmarrja publike “Trepça” do të blejë 50 libra nga kompania “Islam Sh. Behrami B.I”.

Sipas vlerës së përgjithshme të kontratës, një libër i tillë ndërmarrjes do t’i kushtojë 10.80 euro.

Për këtë tender u përdor procedura e vlerës minimale, me çmimin më të ulët si kriter për dhënie të kontratës.

Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ndërmarrja Trepça kaloi nën administrimin e Agjencionit Kosovar të Privatizimit me status të padefinuar. Në nëntor të vitit 2016, Kuvendi i Kosovës e shpëtoi Trepçën nga likuidimi me nxjerrjen e Ligjit për Trepçën, me ç ‘rast e transformoi Trepçën në shoqëri aksionare.

80% të aksioneve të kësaj korporate janë pronë e Qeverisë së Kosovës dhe 20% të aksioneve në pronësi të punëtorëve të Trepçës. Në kuadër të procesit të transformimit dhe ristrukturimit me qëllim të krijimit të kushteve për zhvillimin e Trepçës, ligji i jep të drejtën aksionarëve që në një periudhë të afërt të krijojë mundësi për të qenë atraktiv për investues privatë vendorë dhe të jashtëm, duke aplikuar format si: Partneriteti Publiko-Privat; investime direkte private; investime të përbashkëta; si dhe emetimi dhe shitja e aksioneve.