Supremja: Pagesa e rrymës për komunat në veri është trajtim i pabarabartë për qytetaret

Gjykata Supreme e ka refuzuar si të pabazuar kërkesën për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, të parashtruar nga Zyra e Rregullatorit për Energji, (ZRRE), kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit. Sipas Gjykatës Supreme, me këtë faturim dhe pagesë është bërë trajtim jo i barabartë i qytetarëve të Kosovës. “Prandaj, nuk janë të qëndrueshme pretendimet … Continue reading Supremja: Pagesa e rrymës për komunat në veri është trajtim i pabarabartë për qytetaret