Foto: CNN

Shkurti më pak i kobshëm se janari, bie numri i vdekjeve

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat preliminare në baza mujore për lindjet, vdekjet, kurorëzimet dhe shkurorëzimet për muajin shkurt 2021.

Sipas këtyre të dhënave, në muajin shkurt 2021 janë regjistruar gjithsej 2,673 lindje (brenda dhe jashtë Kosovës), krahasuar me muajin janar 2021 është një rritje për 0.3%. Prej këtyre lindjeve të regjistruara në muajin shkurt, 1,382 lindje janë meshkuj dhe 1,291 lindje janë femra.

Ndërsa, janë regjistruar gjithsej 1,509 raste të vdekjeve (brenda dhe jashtë Kosovës), krahasuar muajin shkurt me muajin janar 2021 është një rënie për (-11.96%). Prej vdekjeve të regjistruara 840 raste janë meshkuj dhe 669 raste janë femra.

Në muajin shkurt 2021 janë regjistruar gjithsej 1,593 kurorëzime (brenda dhe jashtë Kosovës), krahasuar me muajin janar ka një rënie të numrit të qifteve të kurorëzuara për (-17.3%).

Kurse, krahasuar numrin e shkurorëzimeve të muajit shkurt me muajin janar 2021, del se ka një rënie për (-23.6%). Gjithsej janë regjistruar 123 raste të qifteve të shkurorëzuara.

Sipas dispozitave ligjore mbi udhëheqjen e regjistrave themeltarë për lindjet, vdekjet, kurorëzimet dhe shkurorëzimet, rastet regjistrohen në mënyrë të obliguar në regjistrat e lartë-cekur, në vendin e ngjarjes, pa marrë parasysh se personat me të cilët lidhet ngjarja, vendbanimin e përhershëm/të zakonshëm e kanë në atë vend, ose në ndonjë vend tjetër.