Qeveria e Kosovës, Foto: Albin Kurti Facebook

Qeveria shpenzoi më shumë para në çerekun e fundit të 2022-ës

Në tre muajt e fundit të vitit të kaluar, tetor-dhjetor 2022,  të hyrat e përgjithshme  qeveritare, ishin 732.1 milionë euro, duke shënuar kështu një rritje në krahasim me tre mujorin e njëjtë të vitit 2021, që kishin vlerën e 621.1 milionë euro.

ASK tregon se cilat kush janë kontribuuesit më të mëdhenj të këtyre të hyrave.

“Pjesën më të madhe të të hyrave e për bëjnë: tatimet në produkte (67.0%) të totalit të të hyrave; tatimet rrjedhëse në të ardhura (13.0%);  aktivet dhe detyrimet financiare (11.0%); pagesat për prodhimet jo-tregtare (4.0%); ndërsa pjesa e mbetur është shpërndarë në kategori të tjera të të hyrave.”-thuhet në komunikatë.

Mbi 966 milionë euro shpenzime

Në anën tjetër, shpenzime e përgjithshme qeveritare, sipas ASK-së,  në tremujorin e katër 2022 ishin 966.5 milionë euro, që është një rritje e shpenzimeve, për të njëjtën periudhë të vitit 2021 që ishin 822.6 milion Euro.

Pjesën më të madhe të shpenzimeve e përbëjnë: kontributet sociale dhe përfitimet me 19.0 për qind, subvencionet me 18.0 për qind, kompensimi i punëtorëve me 18.0 për qind, formimi i kapitalit bruto me 15.0 për qind, ndërsa pjesa e mbetur e shpenzimeve është shpërndarë në kategori të tjera të shpenzimeve.

Sipas të dhënave, në tremujorin e fundit të vitit 2022, vërehet se shpenzimet ishin më të larta në krahasim me tremujorët paraprak të të njëjtit vit.

TM1- 2022 TM2- 2022 TM3- 2022 TM4- 2022
459.7 mil.€ 581.7 mil.€ 615.9 mil.€ 966.5 mil.€

Këto të dhëna u bënë të ditura nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) me publikimin  “Llogaritë Qeveritare në bazë tremujore (TM4 2022). Ky publikim paraqet pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve qeveritare brenda kësaj periudhe.

Grafika_Shpenzimet qeveritare_Burimi_ASK
Grafika_Shpenzimet qeveritare_Burimi_ASK