OSHP: Shkelje Ligjore në Tenderin për Teleferikun e Prizrenit

Gjykata e Tenderëve ka gjetur se Komuna e Prizrenit i kishte eliminuar nga gara në mënyrë të kundërligjshme operatorët në tenderin për teleferikun e këtij qyteti. Paneli shqyrtues në gjykatën e tenderëve i përbërë nga Blerim Dina, Nuhi Paçarizi dhe Goran Milenkoviq e kanë obliguar Komunën e Prizrenit që të procedojë me vlerësimin e ofertave për këtë tender dhe i njëjti të mos anulohet. Kjo komunë po synon të ndërtojë teleferikun për qasje më të lehtë në Kalanë e Prizrenit.

KALLXO.com ka qenë pjesëmarrëse në seancën ku janë diskutuar ankesat e operatorëve. Paneli Shqyrtues i OSHP-së i ka miratuar si pjesërisht të bazuara ankesat e operatorëve ekonomikë: “I.Seferi”, Konzorciumit “Energoremont D.D & Energoremont D.D & KAG Asphalt Company dhe “Ekoinvest”, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull, “Ndërtimi i Teleferikut për Qasje më të Lehtë në Kalanë e Prizrenit.

Paneli shqyrtues ka sqaruar se është i qëndrueshëm pretendimi i operatorit ekonomik ankues “I. Seferi” se autoriteti kontraktues nuk e ka respektuar afatin për vlerësim të ofertave, i cili është maksimalisht 40 ditë me rregullat e prokurimit publik. Vlerësimi i ofertave për këtë tender ka zgjatur mbi 100 ditë.

Lidhur me pretendimet e operatorëve ekonomikë ankues “I.Seferi” dhe konzorciumit të udhëhequr nga “KAG Asphalt” se nga autorieti kontraktues janë eliminuar pa bazë për shkak se nuk i kanë pasur të nostrifikuara referencat, paneli shqyrtues ka konstatuar se ky pretendim është i qëndrueshëm pasi që te njoftimi për kontratë nuk është kërkuar që referencat të jenë të nostrifikuara.

OSHP-ja u ka dhënë të drejtë edhe pretendimeve të operatorëve ankuese “I.Seferi” dhe “Ekoinvest” se pa të drejtë i kanë refuzuar diplomën e juristit në njërën kompani dhe diplomat e ekonomistit dhe juristit në tjetrën kompani, me arsyetim se të njëjtat janë bachelor. Paneli shqyrtues ka konstatuar se në dosjen e tenderit është kërkuar vetëm jurist dhe ekonomist i diplomuar, ndërsa nuk është kërkuar diplomë 4 vjeçare ose master.

“Prandaj edhe diploma bachelor është diplomë universitare për profilin përkatës. Prandaj e njëjta është valide dhe e plotëson kërkesën e dosjes së tenderit”, thuhet në vendimin e Panelit Shqyrtues të OSHP-së.

Në njoftimin për anulimin e aktivitetit të prokurimit “Ndërtimi i Teleferikut për Qasje më të Lehtë në Kalanë e Prizrenit” nga ana e Komunës së Prizrenit thuhet se “një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit”.

Por, kompanitë që kanë qenë në garë kanë pretenduar se komuna ka bërë shkelje të Ligjit të Prokurimit kur ka vendosur ta anulojë këtë tender.

Komuna e Prizrenit si autoritet kontraktues ka sqaruar për KALLXO.com se operatorët janë eliminuar nga aktiviteti i prokurimit për shkak se kanë qenë të papërgjegjshëm.

Njoftimi për kontratë për këtë aktivitet të prokurimit është përgatitur në muajin prill të vitit 2017 dhe afati për operatorët ekonomikë për dorëzimin e aplikacioneve ka qenë deri në muajin qershor.

Tre operatorë kanë dorëzuar ofertat e tyre. Kompania “I. Seferi” me seli në Prizren ka ofertuar me një çmim prej 3 milionë e 411 mijë eurove. Konsorciumi “Energoremont D.D-Dega në Kosovë & Energoremont D.D & KAG Asphalt company” ka ofertuar me 3 milionë e 465 mijë euro, ndërsa operatori “Ekoinvest” me seli në Prishtinë ka ofertuar me 3 milionë e 296 mijë euro.

Komuna e Prizrenit ka vonuar plot 100 ditë vlerësimin e këtyre ofertave. Më 30 tetor 2017 ka vendosur që këtë tender të anulojë.

Ditë më parë KALLXO.com ka shkruar për ankesat e operatorit ekonomik ndaj vendimit të Komunës së Prizrenit për anulimin e aktivitetit të prokurimit “Ndërtimi i Teleferikut për Qasje më të Lehtë në Kalanë e Prizrenit”.

Anulimi i Tenderit për Teleferikun e Prizrenit Përfundon në Gjykatën e Tenderëve