Foto nga një mbledhje e kaluar e Qeverisë - Foto: ZKM

Në mbledhjen e qeverisë miratohen disa rregullore edhe ajo për kompensimin e orëve shtesë

Qeveria e Kosovës gjatë ditës së sotme ka mbajtur mbledhje e radhës elektronike në të cilën ka miratuar 11 rregullore.

Disa nga rregulloret e miratuara janë edhe për kompensimin e orëve shtesë, udhëtimeve zyrtare.

Rregulloret e miratuara në mbledhjen e sotme janë këto të renditura si më poshtë:

-Rregulloren për Shtesën për Licencë të Avancuar për Nëpunësin e Arsimit Para-universitar.

-Rregulloren për Shtesën e Nëpunësit të Sistemit Shëndetësor.

-Rregulloren për Shtesën Funksionale për Krijuesin dhe Performuesin e Artit dhe të Kulturës.

– Rregulloren për Kompensimin e Anëtarëve të Shërbimit të Jashtëm të Republikës së Kosovës, që Ushtrojnë Detyrën Jashtë Vendit

-Rregulloren për Pagën Bazë dhe Përvojën në Punë për të Punësuarit në Sektorin Publik.

-Rregullore për Kompensimin për Udhëtime Zyrtare dhe Shpenzimet e Përfaqësimit.

– Rregulloren për Kompensimin për Kujdestari, Punën gjatë Natës, dhe Punën Jashtë Orarit të Punës.

– Rregulloren për Shtesat për të Punësuarit në Sektorin Publik.

-Rregulloren për Shtesën Funksionale.

-Rregulloren për Kompensimin për Funksionin Shtesë.

-Rregulloren për Ekspertët që përcakton rregullat dhe procedurën për zbatim të shtojcës 14.4 të Ligjit për Pagat në Sektorin Publik.