Monitorimi i mbledhjeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

BIRN Kosova dhe Lëvizja FOL , me mbështetjen e Programit të USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë, kanë monitoruar takimet dhe vendimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës gjatë periudhës dhjetor 2019 – prill 2020. Ky monitorim është bërë për të vlerësuar pajtueshmërinë dhe nivelin e transparencës me Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës.

Për shkak masave parandaluese të ndërmarra nga Qeveria e Republikës së Kosovës në funksion të mbrojtjes nga COVID-19, Lëvizja FOL dhe BIRN Kosova nuk i kanë monitoruar tri takimet e fundit të KGjK-së.