Foto ilustruese: Pixabay

Komunat përfituan rreth 5 milionë euro nga ‘Granti i Performancës Komunale 2020’

 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim partnerët e saj strategjik SDC-DEMOS, SIDA dhe Ambasadën Norvegjeze në Kosovë, kanë përmbyllur procesin e përzgjedhjes së komunave përfituese nga granti i paraparë i performancës komunale për vitin 2020.

Përmes Komisionit të Grantit të Performancës Komunale është bërë përzgjedhja e 23 komunave përfituese të 4.9 milionë eurove nga granti i performancës komunale, prej të cilave 2.5 milionë janë ndarë nga MAPL, 950,000 euro SDC, 540,000 Qeveria Suedeze dhe 910,000 Qeveria Norvegjeze.

“Komunat janë kualifikuar në bazë të vlerësimit të performancës së arritur, mbështetur në Rregullat e Grantit të performancës komunale. Vlerësimi dhe përcaktimi i shumave financiare është bërë në një proces tejet transparent dhe gjithëpërfshirës, me pjesëmarrje aktive të të gjithë anëtarëve të Komisionit të Grantit, të përbërë nga: MAPL dhe MF si struktura vendimmarrëse, dhe anëtarëve të tjerë vëzhgues nga SDC-DEMOS, Ambasada Suedeze, Ambasada Norvegjeze dhe Instituti GAP”, thuhet në njoftimin e MAPL-së.

Me tej në njoftim thuhet se raporti përmbledh informatat kyçe të performancës së komunave gjatë vitit 2018 dhe ndërlidhjes së këtyre rezultateve me indikatorët dhe komponentët e tjerë përcaktues të grantit. Tri kriteret e përdorura në këtë cikël të vlerësimit kanë qenë parakusht për qasje në grant.

Sipas këtyre kritereve, komunat është dashur që:

  • Të kenë një opinion auditimi të paktën të pamodifikuar me theksim të çështjes;
  • Të kenë shpenzuar 75% ose më tepër të buxhetit për investime kapitale; dhe
  • Të kenë nënshkruar marrëveshjen trepalëshe të pjesëmarrjes (komuna, MAPL-ja dhe HELVETAS Swiss Intercooperation).

“Rezultatet tregojnë se kriteret minimale janë përmbushur nga 23 komuna: Pejë, Junik, Lipjan, Gllogoc, Kaçanik, Gjilan, Mitrovicë e Jugut, Vushtrri, Hani i Elezit, Klinë, Rahovec, Shtime, Skenderaj, Gjakovë, Suharekë, Malishevë, Viti, Graçanicë, Kllokot, Ranillug, Shtërpcë, Mamushë, dhe Leposaviq”, thuhet në njoftim.

“Veç tyre, Rregullat e Grantit parashohin një bonus prej 10% të totalit të grantit për 3 komunat me performancën më të mirë në ofrimin e shërbimeve. Si rrjedhojë, 3 komunat që kanë arritur numrin më të madh të pikëve sipas performancës janë: Komuna e Pejës – vendi i parë; Komuna e Junikut – vendi i dytë dhe Komuna e Lipjanit – vendi i tretë. Marrë parasysh kredibilitetin e këtij sistemi, MAPL do të vazhdoj edhe më tutje me matjen vjetore të performancës komunale dhe ndarjen e shpërblimeve për komunat më të suksesshme. Do të bëhen përpjekje për zgjerimin e bazës së grantit të performancës komunale, në pajtim me prioritetet strategjike të qeverisë, ashtu që të krijohen stimuj financiarë për komunat në funksion të ofrimit të shërbimeve cilësore për qytetarë”, bën të ditur MAPL.

Sipas njoftimit të MAPL-së, matja është element shumë i rëndësishëm në përmirësimin e shërbimeve, andaj prezenca e grantit të performancës komunale jep hapësirë për përafrimin me objektivat e synuara, që komunat të jenë më kompetitive, të shtojnë dendësinë e aktiviteteve dhe të përfitojnë fonde shtesë për investime kapitale.

Kliko këtu 👇:

LINKU

Objavljuje se Izveštaj o dodeli granta za opštinsku performansu za 2020. godinu

Priština, 4.aprila 2020.

Ministarstvo administracije lokalne lokalne samouprave, u saradnji sa svojim strateškim partnerima SDC-DEMOS, SIDA i Norveškom ambasadom na Kosovu, okončali su proces izbora opština korisnice od predviđenog granta opštinske performanse za 2020.

Putem grantovne komisije za opštinsku performansu obavljen je izbor (23) opštine korisice vrednosti od 4.9 miliona evra iz granta opštinske performanse, od kojih 2.5 miliona evra su dodeljene od strane MALS-a, vrednost od 950,000 evra iz SDC-a, 540,000 evra iz Švajcarske vlade i 910,000 iz Norveške vlade. Opštine su se kvalifikovale na osnovu ocenjivanja postignute performanse, zasnovane na pravilima granta opštinske performanse. Ocenjivanje i određivanje finansisjih vrednosti je urađen transpertnim i sveobuhvatnim procesom, s aktivnim učešćem svih članova grantovne komisije, sačinjena od: MALS-a i MF-a kao odlučujuće strukture, i ostalih posmatračkih članova iz SDC-DEMOS-a, Švedske i Norveške ambasade na Kosovu, i institucije GAP.

Izveštaj obuhavata ključne informacije opština tokom 2018. godine, i povezivanja ovih rezultata sa pokazetljima i drugim komponentama kao odrednice ovog granta. Tri korišćena kriterijuma u ovom ciklusu su bili kao preduslov vrednovanja-ocenjivanja za pristup u grantu. Prema ovim kriterijumima, opštine bi morale:

  • da imaju nemodifikovano mišljenje revizora sa naznačenim pitanjem;
  • da su potrošile 75% ili više sredstava iz budžeta za kapitalna ulaganja; i
  • da su potpisale tročlani Sporazum o učešću (opština, MALS i HELVETAS Sëiss Intercooperation).

Rezultati pokazuju minimalne kriterijume koji su ispunjeni od strane 23 opština: Peć, Junik, Lipljan, Glogovac, Kačanik, Gnjilane, Južna Mitrovica, Vučitrn, Elez Han, Klina, Orahovac, Štimlje, Srbica, Đakovica, Suva Reka, Mališevo, Vitina, Gračanica, Klokot, Ranilug, Štrpce, Mamuša i Leposavić.

Pored ostalog, pravila granta predviđaju bonus od (10%) ukupnog granta za tri (3) opštine sa najboljom performansom u pružanju usluga. Shodno tome, tri ( 3) opštine koje su postigle najveći broj poena prema performansi su sledeće opštine: prvo mesto je zauzela opština Peć; drugo mesto opština Junik i treće mesto opština Lipljan.

S obzirom na kredibilnost (verodostojnost) ovog sistema, MALS će nastaviti sa merenjem godišnje performanse opština i dodelu nagrada za najuspešnije opštine. Nastaviće se sa naporom za proširenje grantovne baze opštinske performanse, u skladu sa strateškim prioritetima vlade, kako bi stvorili veće finansijske stimulacije za opštine u funkciji pružanja kvalitetnih usluga za građane.

Merenje je jako značajan element u poboljšanju usluga, stoga, pristunost opštinskog granta za performansu omogućava ili daje prostor za približavanje predviđenim ciljevima, kako bi opštine bile konkurentnije, povećale gustinu aktivnosti i pribavile dodatna sredstva za kapitalna ulaganja.

 

Kliknite ovde👇:

Godišnji izveštaji MALS-a

 

*********************************

The Report on the allocation of the Municipal Performance Grant 2020 is published

Prishtina, 04 April 2020

Ministry of Local Government Administration in cooperation ëith its strategic partners SDC-DEMOS, SIDA and the Norëegian Embassy in Kosovo, have completed the process of selecting the beneficiary municipalities from the foreseen grant of municipal performance for 2020.

The selection of 23 beneficiary municipalities of 4.9 million euros from the municipal performance grant, has been made through the Municipal Performance Grant Commission, of ëhich 2.5 million ëere allocated from MLGA, 950.000 euros SDC, 540.000 Sëedish Government and 910.000 Norëegian Government. Municipalities are qualified based on performance assessment achieved, according to the Grant Rules of Municipal Performance.

The assessment and determination of financial amounts has been done in a very transparent and comprehensive process, ëith the active participation of all members of the Grant Commission, consisting of: MLGA and MoF, as decision-making structures, and other observer members from SDC-DEMOS, Sëedish Embassy, Norëegian Embassy and GAP Institute.

The report summarizes the key information of municipal performance during 2018, and interconnection of these results ëith the indicators and other defining components of the grant. The three criteria used in this appraisal cycle have been a prerequisite for access to the grant. According to these criteria, the municipalities should have:

  • at least an unmodified audit opinion ëith emphasis of the matter;
  • should have spent 75% or more of the budget on capital investments; and
  • a trilateral participation agreement, (municipality, MLGA and HELVETAS Sëiss Intercooperation), signed.

The results shoë that 23 municipalities have met the minimum criteria, such as: Peja, Junik, Lipjan, Gllogoc, Kacanik, Gjilan, South Mitrovica, Vucitrn, Hani i Elezit, Klina, Rahovec, Stimlje, Skenderaj, Gjakova, Suhareka, Malishevica, Vitima , Kllokot, Ranillug, Strpce, Mamusha and Leposaviq.

In addition, the Grant Rules provide for a 10% bonus of the total grant for 3 municipalities ëith the best performance in providing services. As a result, the 3 municipalities ëhich have achieved the highest number of points according to performance, are: Municipality of Peja – first place; Municipality of Junik – second place and Municipality of Lipjan – third place..

Taking into account the credibility of this system, MLGA ëill continue ëith the annual measurement of municipal performance and the aëarding of reëards to the most successful municipalities. Efforts ëill be made to expand the basis of the municipal performance grant, in line ëith the government’s strategic priorities that financial incentives for municipalities be created, in order to provide quality services to citizens.

Measurement is a very important element in improving services, so the presence of the municipal performance grant provides space for approximation to the intended objectives for municipalities to be more competitive, to increase the number of activities and obtain additional funds for capital investments.

Click here👇:

MLGA Annual Reports