Kërkohen 8 prokurorë të rinj dhe 4 specialë

Këshilli Prokurorial i Kosovës shpall konkurs për 8 prokurorë të shtetit si dhe shpalljen e brendshme për avancim për 4 pozita në Prokurorinë Speciale.

Kjo është vendosur sot në takimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), nën udhëheqjen e kryesuesit, Bahri Hyseni, me ç’rast janë diskutuar pikat sipas rendit të ditës.

Sipas komunikatës, KPK në këtë takim ka shpallur konkursin për 8 prokurorë të Shtetit, të cilët do të rekrutohen nëpër prokuroritë Themelore. Po ashtu, me qëllim të realizimit të procesit rekrutues KPK ka themeluar Komisionin për Rekrutim të prokurorëve të Shtetit, Komisionin për rishqyrtim dhe ka caktuar Administratorin e provimit.

“Gjatë këtij takimi, anëtarët e KPK-së, kanë diskutuar, shqyrtuar dhe miratuar tri raporte të periudhave të ndryshme kohore të Mekanizmit Përcjellës Ndërinstitucional për veprat penale karakteristike: Raportin vjetor 2019, Raportin tre mujor janar – mars 2020 dhe Raportin krahasimor dhe analitik shtatë vjeçar”, thuhet në komunikatë.

Sipas komunikatës, është shqyrtuar poashtu edhe Draftrregullorja për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës, e cila me disa plotësim-ndryshime edhe është miratuar.

Me tej, takimi ka vazhduar me shpalljen e brendshme për avancim për 4 pozita në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës.

Komunikata lë të ditur se me skadimin e mandatit të Zëvendëskryesuesit, KPK në pajtueshmëri me aktet nënligjore ka bërë thirrjen publike për nominimin e kandidatëve të interesuar për pozitën e Zëvendëskryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës.

Më tutje thuhet se në fund të takimit anëtarët e KPK-së kanë shqyrtuar dhe miratuar dy raporte për vlerësimin e performancës së 9 prokurorëve me mandat të përhershëm.