Instituti Hidrometeorologjik i Kosoves

Ajër me cilësi të pranueshme në qytetet e Kosovës

Në Pejë, Prishtinë, Mitrovicë, Gjilan, Prizren, Brezovicë, Han të Elezit, Drenas, Palaj të Obiliqit cilësia e ajrit është e pranueshme.  Ndërsa në Dardhishtë cilësia e ajrit është e mirë.

Këto të dhëna figurojnë në matësit  e Institutit Hidrometerologjik të Kosovës (IHMK).

Cilësi të ajrit sot nuk ka treguar matësi mobil i vendosur në Zonën Industriale në Prishtinë.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) bën monitorimin e cilësisë së ajrit në tërë territorin e Republikës së Kosovës, përmes Rrjetit Shtetëror për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit.

Ky rrjet është i përbërë nga 12 stacione automatike fikse dhe një stacion automatik mobil. Shpërndarja e stacioneve dhe përzgjedhja e lokacioneve monitoruese është bërë komfor kritereve të Direktivës 2008/50/EU për ajër të pastër në Evropë dhe ligjeve vendore.

Bazuar në kriteret e lartpërmendura, stacionet janë shpërndarë në 9 komuna të Republikës së Kosovës: Prishtinë, Obiliq, Drenas, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Shtërpcë (Brezovicë), Hani i Elezit dhe Gjilan. Duke klikuar në linkun e mëposhtëm, mund të merrni informata rreth rëndësisë së cilësisë së ajrit – LINK

Projekti “Përdorimi i mediave për të rritur vetëdijen lidhur me shkaktarët kryesorë të ndotjes së ajrit në Kosovë” është pjesë e “Dig Data Challenge” e mbështetur nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe Millennium Challenge Corporation (MCC), si pjesë e Dig Data Challenge për të dhënat mbi cilësinë e ajrit. Projekti implementohet nga Interneës Kosova.